En disciplinær og diskretionær fyring

Det var berettiget, at en direktør blev afskediget diskretionært, da grundlaget for den ‎disciplinære afskedigelse bortfaldt.‎

nvi_portraetter_done_008_web.jpg

Hvis en tjenestemand afskediges som følge af et disciplinært forhold, skal ‎arbejdsgiver gå frem efter de regler, der gælder herfor i tjenestemandsloven. I denne ‎sag skulle Vestre Landsret tage stilling til, om det var berettiget, at en arbejdsgiver ‎havde dobbeltgarderet sig ved at begrunde afskedigelsen disciplinært og samtidig ‎taget forbehold for at afskedige tjenestemanden diskretionært.‎

I 2011 var et uddannelsescenter blevet bekendt med, at en direktør og to andre ‎chefer angiveligt havde ”fiflet” med bogføringen. De blev derfor suspenderet fra ‎deres stillinger og politianmeldt. Direktøren blev samtidig orienteret om, at han – ‎uanset udfaldet af et tjenstligt forhør og/eller en straffesag – ville blive afskediget på ‎diskretionært grundlag som følge af manglende tillid.‎

I 2013 blev direktøren dømt for mandatsvig, og uddannelsescenteret afskedigede ‎herefter direktøren disciplinært uden varsel. Uddannelsescenteret tilkendegav ‎samtidig, at for det tilfælde, at direktøren måtte blive frifundet i straffesagen, kunne ‎han betragte sig som afskediget på diskretionært grundlag. ‎

Direktøren ankede sagen til landsretten og blev i 2014 frifundet. Det var herefter ‎direktørens opfattelse, at grundlaget for den disciplinære afskedigelse ikke længere ‎var til stede, og når uddannelsescenteret i sine breve havde meddelt, at direktøren ‎måtte betragte sig som afskediget på diskretionært grundlag, hvis det disciplinære ‎grundlag måtte bortfalde, så var der tale om procesfordrejning. ‎

Desuden mente direktøren, at uddannelsescenteret havde været forpligtet til at ‎afvente udfaldet af straffesagen ved landsretten, førend der kunne foretages ‎afskedigelse på diskretionært grundlag, og afskedigelsen var derfor sket med ‎tilbagevirkende kraft.‎

Direktøren indbragte afskedigelsessagen for byretten. ‎

Uddannelsescenteret gjorde gældende, at afskedigelsen fik endelig karakter af en ‎diskretionær afskedigelse på tidspunktet for landsrettens frifindende dom i ‎straffesagen, og da dette udtrykkeligt var blevet meddelt direktøren efter byrettens ‎dom i straffesagen, var der hverken tale om procesfordrejning eller for den sags ‎skyld afskedigelse med tilbagevirkende kraft.‎

Uddannelsescenteret blev først frifundet i byretten og sidenhen i landsretten.‎

Tilliden forsvandt tidligt
Landsretten lagde til grund, at det – på trods af den frifindende dom i straffesagen – ‎var godtgjort, at tilliden til direktøren havde lidt så stor skade, at der allerede på det ‎tidspunkt, hvor tjenestemanden blev suspenderet, havde været grundlag for en ‎diskretionær afskedigelse. Da uddannelsescenteret havde meddelt direktøren dette, ‎samt at han i tilfælde af en frifindende dom i landsretten kunne betragte sig som ‎afskediget på diskretionært grundlag, var der hverken tale om procesfordrejning eller ‎afskedigelse med tilbagevirkende kraft. ‎

Landsretten bemærkede, at selvom der ikke var blevet gennemført en formel ‎partshøring, så havde direktøren haft tilstrækkelig mulighed for at udtale sig, og da ‎en partshøring ikke ville have gjort forskel, kunne det ikke ændre på afskedigelsens ‎saglighed.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen bekræfter, at tjenestemandsloven ikke er til hinder for, at det i ‎forbindelse med en disciplinær afsked gøres klart over for tjenestemanden, at denne ‎vil kunne betragte sig som afskediget på diskretionært grundlag, hvis det ‎disciplinære grundlag senere måtte bortfalde – selvsagt forudsat, at grundlaget for ‎en diskretionær afskedigelse er til stede, og ‎
  • at der i et sådant tilfælde heller ikke vil være tale om afskedigelse med ‎tilbagevirkende kraft.‎

Efter Vestre Landsrets dom søgte direktøren om tilladelse til at indbringe sagen for ‎Højesteret. Procesbevillingsnævnet har netop meddelt afslag på ansøgningen.

 

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet