En aftale er en aftale

En medarbejder i en kommune havde ikke været udsat for forskelsbehandling på grund af sit dårlige syn ved indgåelsen af en fratrædelsesaftale. Det slog Ligebehandlingsnævnet fast i denne sag.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Det følger af forskelsbehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må forskelsbehandle en medarbejder på grund af medarbejderens handicap. Arbejdsgiveren må endvidere ikke udsætte en medarbejder for ufordelagtig behandling (”repressalier”), fordi medarbejderen har fremsat krav om ligebehandling.

Sagen handlede om en sagsbehandler, der var ansat i en tidsbegrænset stilling i en kommune. Sagsbehandleren var diagnosticeret med ekstrem nærsynethed og havde derfor bedt kommunen om at få en større computerskærm. Dette havde kommunen imødekommet, men sagsbehandleren var ikke tilfreds, idet han mente, at han havde brug for en endnu større skærm. Kommunen henviste herefter medarbejderen til at ansøge sin bopælskommune om at få bevilget skærmen som et hjælpemiddel. 

Efter omkring 5 måneders ansættelse blev sagsbehandleren opsagt, fordi kommunen ikke var tilfreds med kvaliteten af sagsbehandlerens opgaveløsning samt hans adfærd. Sagsbehandleren, sagsbehandlerens organisation og kommunen indgik i den forbindelse en fratrædelsesaftale til fuld og endelig afgørelse af alle krav mellem parterne. 

Saglig fratrædelsesordning
Sagsbehandleren lagde sag an mod kommunen med påstand om brud på forskelsbehandlingsloven. Sagsbehandleren gjorde gældende, at afskedigelsen var sket på grund af anmodningen om at få en større computerskærm, og at afskedigelsen dermed var udtryk for repressalier begrundet i hans krav om, at kommunen iværksatte hensigtsmæssige foranstaltninger i henhold til forskelsbehandlingsloven. 

Ligebehandlingsnævnet lagde imidlertid til grund, at fratrædelsesaftalen var indgået på grund af de af kommunen påståede forhold, nemlig manglende performance og sagsbehandlerens adfærd. Sagsbehandleren havde således ikke påvist faktiske omstændigheder, der skabte en formodning for, at afskedigelsen var begrundet i sagsbehandlerens anmodning om en større computerskærm. Sagsbehandleren fik derfor ikke medhold.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen understreger, at det påhviler en medarbejder at påvise faktiske omstændigheder, der tyder på, at ophøret af ansættelsesforholdet skyldes medarbejderens fremsættelse af krav om ligebehandling,
  • at det som udgangspunkt ikke vil være muligt for en medarbejder at komme igennem med et krav om godtgørelse som følge af forskelsbehandling, når medarbejderen – under repræsentation af sin faglige organisation – og arbejdsgiveren har indgået en fratrædelsesaftale til fuld og endelig afgørelse af alle krav mellem parterne, og
  • at det på denne baggrund må undre, at Ligebehandlingsnævnet foretog en realitetsprøvelse af sagen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet