En af dem, der bedst kunne undværes

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven at afskedige en pædagogisk medarbejder, hvis kæreste var gravid.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Bliver en medarbejder afskediget under graviditet eller barsel, påhviler det arbejdsgiveren at bevise, at afskedigelsen ikke er sket pga. netop disse forhold. Dette gælder ved afskedigelse af både den vordende far og mor. I denne sag skulle Ligebehandlingsnævnet tage stilling til, om en arbejdsgiver havde løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen af en pædagogisk døgnmedarbejder, hvis kæreste var gravid, ikke var begrundet i graviditeten.

Sagen handlede om en pædagogisk døgnmedarbejder, som i 2017 blev ansat ved et bosted. I løbet af juni 2018 meddelte den pædagogiske døgnmedarbejder bostedet, at hans kæreste var gravid. Samme måned blev to aftaler om ophold for bostedets beboere opsagt, og som følge heraf måtte bostedet opsige to medarbejdere.

Ved udvælgelsen af, hvilke medarbejdere der bedst kunne undværes, brugte bostedet et bedømmelsesskema. Her indgik kriterier som anciennitet, uddannelse, teamscore (herunder faglighed, kollegialt samarbejde og fleksibilitet) og fravær. I slutningen af juni 2018 blev to medarbejdere opsagt – heriblandt den pædagogiske døgnmedarbejder, da han bl.a. havde fået et lavt resultat på kriteriet fleksibilitet og en lav teamscore.

Den pædagogiske døgnmedarbejder mente, at han var blevet afskediget i strid med ligebehandlingsloven, idet han kort efter at have fortalt bostedet om sin kærestes graviditet blev afskediget, og at graviditeten derfor måtte have haft indflydelse på afskedigelsen. Derfor indbragte han sagen for Ligebehandlingsnævnet.

Graviditeten havde ikke haft betydning
Indledningsvist lagde Ligebehandlingsnævnet til grund, at var sagligt begrundet, at bostedet havde opsagt to medarbejdere.

Herefter bemærkede nævnet, at den pædagogiske døgnmedarbejder – ligesom den anden afskedigede medarbejder – havde den laveste teamscore i forhold til bedømmelsesskemaet. Under sagen havde bostedet gjort gældende, at der havde været en række konflikter i medarbejdergruppen, og at den pædagogiske døgnmedarbejder havde været en del af disse, og det lagde Ligebehandlingsnævnet til grund.

Samlet vurderede Ligebehandlingsnævnet, at bostedet havde løftet bevisbyrden for, at den pædagogiske døgnmedarbejders kærestes graviditet ikke havde indgået i beslutningen om, hvilke medarbejdere der bedst kunne undværes, og bostedet blev derfor frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen illustrerer, at det ikke er i strid med Ligebehandlingsloven at afskedige en medarbejder, hvis partner er gravid, når det kan godtgøres, at afskedigelsen hverken helt eller delvist er begrundet i graviditeten, og
  • at arbejdsgiveren således i den konkrete sag løftede den omvendte bevisbyrde ved at dokumentere, at der var lagt vægt på kriteriet, der på ingen måde var relateret til graviditeten.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet