”Du er sexet!”

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at en aftale med en økonomikonsulent, der havde været udsat for sexchikane, blev opsagt 2 dage efter, at hun havde fremsat et krav om ligebehandling.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Det følger af ligebehandlingsloven, at der foreligger sexchikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikke verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed. Derudover følger det, at hvis den, der har fremsat et krav om ligebehandling, bliver behandlet ufordelagtigt på denne baggrund, kan dette i sig selv udløse krav på en godtgørelse.

Sagen handlede om en kvindelig økonomikonsulent, der var ansat i en konsulentvirksomhed til at udføre arbejdsopgaver for en virksomhed, der var kunde hos konsulentvirksomheden. Den daglige leder af den virksomhed, hvor økonomikonsulenten udførte arbejdsopgaver, havde som led i en længere sms-korrespondance – der i øvrigt vedrørte arbejdsopgaver – skrevet til den kvindelige økonomikonsulent ”du er sexet!”.

Ca. 2 uger senere kontaktede økonomikonsulentens ægtefælle direktøren for den virksomhed, som økonomikonsulenten udførte arbejdsopgaver for. I en e-mail gav ægtefællen udtryk for, at han var oprevet over den måde, den daglige leder behandlede medarbejderne på. Virksomhedens direktør orienterede økonomikonsulentens ægtefælle om, at han ville tale med den daglige leder.

Få dage senere blev der holdt et møde mellem virksomheden og økonomikonsulenten. Samme dag opsagde virksomheden aftalen med konsulentvirksomheden.

Den kvindelige økonomikonsulent mente, at hun havde været udsat for sexchikane, og at opsigelsen af samarbejdet skyldtes hendes krav om ligebehandling – derfor indbragte hun sagen for Ligebehandlingsnævnet.

På grund af et krav om ligebehandling?
Nævnet lagde til grund, at virksomheden opsagde samarbejdet med konsulentvirksomheden, hvor økonomikonsulenten var ansat, før tid som en direkte følge af, at økonomikonsulenten gjorde gældende, at hun havde været udsat for sexchikane.

Nævnet lagde derefter til grund, at virksomheden, som økonomikonsulenten udførte arbejdsopgaver for, fungerede som arbejdsgiver i ligebehandlingslovens forstand, og at virksomheden derfor var forpligtet til at sikre økonomikonsulenten mod forskelsbehandling på grund af køn.

Selv om virksomheden mente, at sms-beskeden reelt fik et andet indhold, når korrespondancen blev læst i sin helhed, vurderede nævnet, at beskeden var udtryk for sexchikane,

Ligebehandlingsnævnet fandt derfor, at økonomikonsulenten havde været udsat for en ufordelagtig behandling som følge af det fremsatte krav om ligebehandling, og økonomikonsulenten blev på denne baggrund tilkendt en godtgørelse på 30.000 kr.

Norrbom Vinding bemærker

  • at også en virksomhed, der har instruktionsbeføjelsen i forhold til en konsulent/vikar udsendt fra en anden virksomhed, har en forpligtelse efter ligebehandlingsloven til at sikre medarbejderen mod forskelsbehandling – også selv om medarbejderen ikke formelt set er ansat i den pågældende virksomhed

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet