Det glatte dansegulv

Vestre Landsret kom frem til, at en arbejdsgiver ikke var erstatningsansvarlig for en skade, som en medarbejder havde pådraget sig ved et fald til en julefrokost.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Det følger af arbejdsmiljølovgivningen, at det påhviler en arbejdsgiver at sikre, at arbejdet og arbejdsforholdene tilrettelægges sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Hvis denne forpligtelse ikke overholdes, risikerer arbejdsgiveren at blive erstatningsansvarlig, hvis der opstår en arbejdsskade.

Denne sag handlede om en servicemedarbejder ansat i en butik. Til en julefrokost, der blev afholdt i butikkens lokaler, var medarbejderen ude at danse, da hun pludselig faldt og beskadigede sin albue. Hændelsen blev herefter anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen, der anerkendte hændelsen som en arbejdsskade og tilkendte servicemedarbejderen en godtgørelse for varigt mén på 5 %.

Medarbejderen lagde herefter sag an mod arbejdsgiveren med krav om erstatning. Medarbejderen mente, at arbejdsgiveren havde forsømt forpligtelsen til at indrette arbejdsstedet sikkerhedsmæssigt forsvarligt, idet arbejdsgiveren havde valgt at indrette dansegulvet på et område, hvor gulvet var belagt med klinker, og endvidere ikke havde sørget for, at dansegulvet var tørt og fri for spildte drikkevarer under julefrokosten.

Arbejdsgiveren frifundet
Byretten frifandt arbejdsgiveren med den begrundelse, at der var tale om en hændelig ulykke. Byretten lagde til grund, at det ikke kunne udgøre en ansvarspådragende handling, at arbejdsgiveren havde afholdt julefrokosten i de pågældende lokaler. På baggrund af forklaringerne for byretten blev det endvidere fundet bevist, at arbejdsgiveren havde sørget for at aftørre gulvet et par gange under festen, hvorfor medarbejderen ikke havde godtgjort, at hendes fald skyldtes manglende aftørring af gulvet.

Landsretten var enig med byretten og bemærkede endvidere, at det forhold, at nogle festdeltagere spilder drikkevarer på dansegulvet, ikke i sig selv kan føre til den konklusion, at arbejdsgiveren har handlet uforsvarligt.

Norrbom Vinding bemærker

  • at landsretten ved vurderingen af, om arbejdsgiveren havde ageret uforsvarligt lægger vægt på, at arbejdsgiveren rent faktisk havde forsøgt at holde gulvet rent og således fri for spildte drikkevarer, og
  • at dommen således på den ene side illustrerer, at det har betydning, at arbejdsgiver har forsøgt at forebygge risikoen for skade, og at dommen på den anden side også må siges at illustrere, at en medarbejder må acceptere en vis risiko i forbindelse med dans til en firmafest, hvor der samtidig serveres mad og drikke.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet