Det Europæiske Databeskyttelsesråd gør status

Det Europæiske Databeskyttelsesråds årsrapport for 2018 er nu offentliggjort. Rapporten gør det muligt at blive klogere på rådets arbejde i de første 7 måneder efter databeskyttelsesforordningens ikrafttræden samt rådets fremtidsplaner.

nvi_portraetter_done_045_web.jpg

Siden databeskyttelsesforordningen trådte i kraft den 25. maj 2018, har Det Europæiske Databeskyttelsesråd (på engelsk: European Data Protection Board – ”EDPB”) haft til opgave at sikre, at databeskyttelseslovgivningen anvendes på samme måde i hele EU, samt at databeskyttelsesmyndighederne rundt omkring i EU har et effektivt samarbejde. EDPB afløste den tidligere Artikel 29-gruppe og består af repræsentanter fra de nationale databeskyttelsesmyndigheder, herunder fra Datatilsynet i Danmark.

EDPB har nu offentliggjort sin årsrapport for 2018, hvori rådet gør status over sit arbejde og aktiviteter i 2018. Disse aktiviteter har bl.a. omfattet:

  • Godkendelse af 16 vejledninger udarbejdet af den tidligere Artikel 29-gruppe samt offentliggørelse af fire yderligere vejledninger, herunder om databeskyttelsesforordningens territoriale anvendelsesområde og internationale overførsler af data
  • Afgivelse af 26 såkaldte ”Consistency Opinions” efter databeskyttelsesforordningens artikel 64, som vedrører de nationale datatilsyns pligt til at høre EDPB i en række situationer, herunder ved vedtagelse af en liste over typer af behandlingsaktiviteter, som er underlagt kravet om en konsekvensanalyse
  • Inddragelse af interessenter samt sikring af gennemsigtighed med rådets arbejde med det formål at sikre størst mulig ensartethed i anvendelsen af databeskyttelsesforordningens regler
  • Styrkelse af samarbejdet mellem de nationale tilsynsmyndigheder

Rapporten gennemgår desuden en række afgørelser truffet af de nationale datatilsyn siden databeskyttelsesforordningen trådte i kraft.

I begyndelsen af 2019 vedtog EDPB et 2-årigt arbejdsprogram for årene 2019 og 2020, som også omtales i rapporten. Arbejdsprogrammet beskriver rådets planer om at vedtage flere guidelines samt rådets fokuspunkter, som bl.a. andet vil være de registreredes rettigheder samt den dataansvarliges legitime interesser.

EDPB’s årsrapport kan tilgås her.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet