Der var ikke en SL-overenskomst i vejen …

LC var berettiget til at varsle og iværksætte blokade over for en privat dagbehandlingsinstitution. Det kom Arbejdsretten frem til i denne sag.

Norrbom_Christian_10-NY-WEB[1].jpg

Som et led i kampen for at få overenskomstdækket arbejde kan en faglig organisation varsle og iværksætte blokade. Arbejdet skal dog ligge inden for organisationens naturlige område. Retten til at iværksatte blokade vil normalt være afskåret, hvis arbejdet allerede er dækket af en overenskomst med en faglig organisation fra samme hovedorganisation. I denne sag var spørgsmålet, om en SL-overenskomst reelt var i vejen for en LC-blokade.

Sagen vedrørte overenskomstforholdene på en privat dagbehandlingsinstitution. Institutionen er for elever med psykiske og adfærdsmæssige udfordringer, der ikke kan rummes i folkeskolen eller på en specialskole. På institutionen modtager eleverne undervisning i henhold til folkeskoleloven.

Undervisningen kan kun gennemføres, fordi der ydes en særlig socialpædagogisk behandling. Den særlige socialpædagogiske og behandlingsmæssige indsats er integreret i undervisningen. Det betyder, at det er den samme medarbejder, der udfører de behandlingsmæssige, de socialpædagogiske og de undervisningsmæssige opgaver. 45 % af medarbejderne på institutionen er læreruddannet, mens resten er uddannet pædagoger.

Historisk var den private dagbehandlingsinstitution ikke omfattet af nogen overenskomst. LC rettede ad flere omgange henvendelse for at tegne overenskomst for lærerne. Det afviste dagbehandlingsinstitutionen, fordi de ønskede en fælles overenskomst.

Dagbehandlingsinstitutionen meldte sig ind i Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Indmeldelsen gjorde, at institutionen blev omfattet af en overenskomst med SL, der blandt andet dækkede personale beskæftiget med pædagogisk arbejde på private dagbehandlingstilbud.

Det afholdt dog ikke LC fra at varsle og iværksatte blokader for at få overenskomst. Dagbehandlingsinstitutionen mente, at overenskomsten med SL beskyttede dem mod blokaden fra LC. Så de indbragte blokadevarslet for Arbejdsretten. Her anførte dagbehandlingsinstitutionen, at LC’s konfliktvarsel måtte være ulovligt.

Lærernes arbejde var slet ikke overenskomstdækket
I Arbejdsretten fastholdt LC, at blokaden var lovlig. Til støtte for sit synspunkt anførte LC bl.a., at overenskomsten med SL ikke afskar dem fra at iværksætte blokade, fordi lærernes arbejde slet ikke var omfattet af overenskomsten med SL.

Arbejdsretten gav LC medhold. Blokaden var lovlig. Arbejdsretten konstaterede indledningsvist, at undervisning af elever i henhold til folkeskoleloven klart falder inden for LC’s naturlige faglige område. Arbejdsretten påpegede, at LC har en stærk og aktuel interesse i at overenskomstdække lærerarbejdet.

Herefter gik Arbejdsretten ind i en vurdering af, om LC på trods af den faglige interesse var afskåret fra at varsle og iværksætte blokade. Spørgsmålet for Arbejdsretten blev, om SL-overenskomsten spærrede for, at LC lovligt kunne etablere blokade. Det vurderede Arbejdsretten ud fra en ordlydsfortolkning af SL-overenskomstens anvendelsesområde.

Arbejdsretten fandt ikke, at lærernes arbejde var omfattet af SL-overenskomsten. Lærerne var beskæftiget med pædagogisk arbejde, men var ikke nævnt som en af de faggrupper, der efter overenskomstens ordlyd kunne udføre det pædagogiske arbejde efter overenskomsten. Overenskomsten fandt således kun anvendelse, hvis det pædagogiske arbejde blev udført af pædagoger.

Allerede af den årsag fandt Arbejdsretten, at LC var berettiget til at varsle og iværksætte blokade over for dagbehandlingsinstitutionen.

Norrbom Vinding bemærker

  • at sagen viser, at Arbejdsretten i denne type sager foretager en konkret vurdering af, om et arbejde allerede er overenskomstdækket, samt
  • at resultatet kan være påvirket af, at SL’s opfattelse af, om overenskomsten med SL allerede dækkede det pågældende arbejde, tilsyneladende ikke kom frem i Arbejdsretten.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet