Der skulle mere til

Ligebehandlingsnævnet vurderede, at en svag – men ikke signifikant – overvægt af ‎ældre medarbejdere blandt de opsagte ikke kunne skabe formodning for ‎forskelsbehandling.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

En arbejdsgiver må ikke lægge vægt på alder ved beslutningen om at opsige en ‎medarbejder. I denne sag skulle Ligebehandlingsnævnet tage stilling til, om en 67-årig ‎pædagog havde påvist faktiske omstændigheder, der skabte en formodning for, at der ‎var blevet lagt vægt på hans alder ved beslutningen om at opsige ham.‎

Sagen handlede om en 67-årig pædagog, der blev opsagt fra sit arbejde på en sikret ‎institution for mentalt retarderede unge med kriminel adfærd. På grund af faldende ‎belægning og deraf følgende krav om besparelser var institutionen nødt til at opsige 17 ‎ud af 156 medarbejdere. ‎

Det fremgik af opsigelsesbrevet, at udvælgelsen var sket ud fra en samlet vurdering af ‎medarbejdernes faglige kvalifikationer, opgavevaretagelse, personlige kvalifikationer og ‎sygefravær. I forhold til den 67-årige pædagog havde institutionen lagt vægt på, at han ‎ikke havde en formel uddannelse. Pædagogen havde bemærket, at der var en overvægt ‎af ældre medarbejdere blandt de opsagte, og han klagede derfor til ‎Ligebehandlingsnævnet.‎

For Ligebehandlingsnævnet gjorde pædagogen gældende, at gruppen af medarbejdere ‎født i årene 1950 til 1959 udgjorde ca. 21 % af det samlede antal ansatte, men at ‎medarbejdere fra denne gruppe udgjorde ca. 41 % af de opsagte medarbejdere.‎

Ligebehandlingsnævnet gav ikke pædagogen medhold. Ligebehandlingsnævnet ‎vurderede, at oplysningerne om medarbejdernes alder sammenholdt med alderen på de ‎opsagte medarbejdere viste en svag – men ikke signifikant – overvægt af ældre ‎medarbejdere blandt de opsagte. Og pædagogen havde ikke peget på andre ‎omstændigheder, der tydede på, at der var udøvet forskelsbehandling.

Norrbom Vinding bemærker

  • at Højesteret (U.2016.1168H) tidligere har slået fast, at statistiske oplysninger om fx de ‎opsagtes alder og aldersfordelingen i den samlede medarbejdergruppe skal være ‎pålidelige og tilstrækkeligt signifikante, hvis de i sig selv skal skabe en formodning for ‎forskelsbehandling, og  ‎
  • at denne afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet er helt på linje med Højesterets praksis.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet