Den tunge bevisbyrde løftet i Højesteret

Højesteret fandt, at en arbejdsgiver havde løftet den omvendte bevisbyrde i en sag om en fysioterapeut, der blev afskediget kort efter at være vendt tilbage fra barselsorlov.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Hvis en medarbejder afskediges under graviditet eller barselsorlov, skal arbejdsgiveren ‎bevise, at afskedigelsen ikke havde noget med disse forhold at gøre. Det følger af ‎ligebehandlingsloven. Men hvad skal der til, for at en arbejdsgiver kan løfte den omvendte bevisbyrde? Det har Højesteret for nylig forholdt sig til.

Sagen handlede om en fysioterapeut, der blev sygemeldt i forbindelse med graviditet. Fysioterapeuten var sygemeldt frem til det tidspunkt, hvor hun gik på barselsorlov. Kort tid efter, at fysioterapeuten var vendt tilbage fra barselsorlov, blev hun afskediget. Afskedigelsen var begrundet i, at det som følge af en nedgang i tilgangen af patienter var nødvendigt at reducere antallet af fysioterapeuter for at sikre klinikkens fortsatte drift.

Medarbejderen og hendes faglige organisation mente, at afskedigelsen var i strid med ligebehandlingsloven, og anlagde derfor sag mod arbejdsgiveren.

Efter at Østre Landsret havde givet medarbejderen medhold, endte sagen i Højesteret. Vores nyhed om landsrettens afgørelse kan læses her.

Der var for landsretten og Højesteret enighed om, at den omvendte bevisbyrde fandt anvendelse, da det på baggrund af bevisførelsen for byretten stod klart, at beslutningen om at afskedige fysioterapeuten reelt var truffet, mens fysioterapeuten var på barselsorlov.

For Højesteret gjorde arbejdsgiveren gældende, at afskedigelsen af fysioterapeuten var sket efter en grundig vurdering af de ansatte fysioterapeuters kvalifikationer i forhold til klinikkens fremtidige forretningssituation, herunder de opgaver, der fremover skulle løses.

Medarbejderen og hendes faglige organisation gjorde heroverfor gældende, at ud af de fire fysioterapeuter, som kunne afskediges, havde den afskedigede fysioterapeut næstlængst anciennitet i klinikken, ligesom hendes arbejde ikke havde givet anledning til kritik. På den baggrund mente medarbejderen, at arbejdsgiveren lige så godt kunne have afskediget en af de andre fysioterapeuter, og at bevisbyrden derfor ikke var løftet.

Højesterets afgørelse
Højesteret lagde til grund, at klinikken som følge af nedgangen i antallet af patienter var nødsaget til at foretage en reduktion i antallet af fysioterapeuter.

Dernæst lagde Højesteret til grund, at der ikke var noget at udsætte på den afskedigede fysioterapeuts faglige eller personlige kvalifikationer. Højesteret udtalte i den forbindelse, at der skulle ses bort fra, at fysioterapeuten ikke under sit fravær på grund af graviditet og barsel havde kunnet opbygge yderligere erhvervserfaring eller gennemføre videreuddannelse.

Højesteret fandt imidlertid, at de øvrige relevante medarbejdere i relation til erhvervserfaring, videreuddannelse mv. adskilte sig væsentligt fra den afskedigede fysioterapeut. På den baggrund (og henset til bevisførelsen i øvrigt) fandt Højesteret, at arbejdsgiveren havde løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen af fysioterapeuten hverken helt eller delvist var begrundet i hendes graviditet eller barselsorlov.

Arbejdsgiveren blev derfor frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen illustrerer, at det er muligt for arbejdsgiver at løfte den omvendte bevisbyrde efter ligebehandlingsloven, hvis der foreligger et klart, driftsmæssigt grundlag for afskedigelsen,
  • at der ved beslutningen om at opsige netop den gravide/barslende blev lagt vægt på saglige kriterier, og
  • at der i øvrigt ikke er noget, der tydede på, at der blev lagt vægt på graviditet/barslen ved beslutningen om at opsige medarbejderen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet