Den passive nattevagt

Det var berettiget, at en kommune bortviste en omsorgs- og pædagogmedhjælper, der ikke havde taget sig af en udviklingshæmmet beboer, der pludselig en nat havde fået feber og haft sort opkast.

nvi_portraetter_done_045_web.jpg

Hvis en medarbejder groft misligholder sit ansættelsesforhold, kan det føre til bortvisning. I denne sag skulle retten tage stilling, hvorvidt det var berettiget at bortvise en uuddannet nattevagt, der ikke havde reageret på, at en udviklingshæmmet beboer på bostedet, hvor han arbejdede, i løbet af natten havde haft usædvanligt opkast og fået feber. 

Sagen handlede om nattevagt på et kommunalt botilbud for udviklingshæmmede med et ganske lavt funktionsniveau. I løbet af nattevagten var han alene om at tilse beboerne, idet en kollega tog sig af beboerne i nabohuset. Sidst på natten kastede en beboer op, og nattevagten skiftede beboerens tøj og sengetøj. Men det gav ikke nattevagten anledning til nærmere overvejelse, at opkastet var helt usædvanligt: Det var nemlig sort. Og han registrerede heller ikke, at beboeren havde fået feber. Da morgenvagten kom, havde beboeren igen kastet sort masse op, og nattevagten bekræftede over for sin kollega, at det havde set tilsvarende ud om natten. Og så tog han ellers hjem og overlod det videre til morgenvagten.

Morgenvagten tilkaldte omgående husets sygeplejerske, og sammen konstaterede de, at der omgående burde ringes 1813 (akuttelefonen), som straks sendte en ambulance, så beboeren kunne blive indlagt.

Da nattevagten havde undladt at tage hånd om den udviklingshæmmede beboer på den måde, som situationen tilsagde, blev han bortvist.

Medarbejderen og hans faglige organisation mente, at bortvisningen var uberettiget, idet de ikke mente, at nattevagten havde udvist omsorgssvigt over for den pågældende beboer.

Bortvisning berettiget
Retten udtalte, at nattevagten burde have reageret på den udviklingshæmmede beboers sorte opkast. Nattevagten burde således have indset alvoren i situationen og tilkaldt hjælp, således som han var blevet instrueret om. Retten bemærkede videre, at nattevagten havde forladt arbejdspladsen uden at deltage i den akutte situation, samt at morgenvagten foranledigede, at beboeren blev indlagt på hospitalet.

Retten fandt herefter, at den af medarbejderen udviste adfærd udgjorde en så væsentlig misligholdelse, at bortvisningen var berettiget. I sin begrundelse for dette resultat lagde retten endvidere vægt på, at medarbejderen året forinden havde modtaget en skriftlig advarsel for pligtforsømmelse.

Norrbom Vinding bemærker,

  • at det i mange stillinger er en del af stillingsindholdet, at medarbejderen har en omsorgsforpligtelse, hvilket bl.a. indebærer, at medarbejderen har pligt til at handle, når der opstår en usædvanlig situation, som kræver akut reaktion, og
  • at det efter omstændighederne kan være grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, hvis medarbejderen ikke udviser den agtpågivenhed og omhu, der må kunne forventes af en i den pågældende stilling.

 
Norrbom Vinding repræsenterede kommunen under sagen.

 

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet