Den ordblinde salgsassistent

Det var i strid med forskelsbehandlingsloven at afskedige en salgsassistent, hvis ordblindhed viste sig mere udfordrende end forventet.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Hvis en medarbejders handicap er mere omfattende end forventet, kan dette så danne grundlag for en afskedigelse? Det skulle Ligebehandlingsnævnet tage stilling til i denne sag, da en salgsassistent blev afskediget, fordi udfordringerne forbundet med medarbejderens ordblindhed havde vist sig større end forventet.

Salgsassistenten blev ansat i en butik med en arbejdstid på 8-10 timer om ugen. Han oplyste ved jobsamtalen, at han led af ordblindhed. Efter halvanden måneds ansættelse blev han afskediget med begrundelsen, at ”det har vist sig, at hans læse- og stavevanskeligheder er en større udfordring i butiksarbejdet end forventet”.

På den baggrund indgav salgsassistenten en klage til Ligebehandlingsnævnet med påstand om forskelsbehandling på grund af handicap.

Ved sagens behandling i Ligebehandlingsnævnet gjorde salgsassistenten gældende, at arbejdsgiveren havde givet indtryk af at være indforstået med hans ordblindhed ved jobsamtalen.

Han havde modtaget undervisning for sin ordblindhed som barn, men det havde aldrig været et problem for ham som voksen. Han havde desuden oplyst arbejdsgiveren om, at det var muligt at få økonomisk støtte til et program, der kunne afhjælpe hans ordblindhed.

Virksomheden gjorde gældende, at medarbejderen ikke i tilstrækkeligt omfang havde oplyst om omfanget af sine læse- og skrivevanskeligheder ved jobsamtalen. Medarbejderens udfordringer kom konkret til udtryk, når han ved indtastning i kassen skulle søge på en adspurgt vare i kassesystemet. Da det var en stor del af hans arbejdsopgaver, havde han samlet set svært ved at betjene butikkens kunder.

Virksomheden havde ikke forudset, at det ville udgøre en så betydelig udfordring, hvilket den beklagede, men mente samtidig ikke, at dette var udtryk for, at medarbejderen var blevet diskrimineret. Virksomheden havde ikke hørt om muligheden for tilskud, men mente, at de havde forsøgt at indgå i en dialog med medarbejderen for at hjælpe ham videre.

Ordblindhed var et handicap
Ligebehandlingsnævnet fandt det godtgjort, at medarbejderens ordblindhed forhindrede ham i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige vilkår med andre arbejdstagere, og at han derfor havde et handicap. Dette blev lagt til grund på baggrund af resultatet af en fremlagt ordblindetest og oplysningerne om de betydelige udfordringer, som medarbejderens ordblindhed medførte for arbejdets udførelse.

Det måtte endvidere lægges til grund, at virksomheden vidste eller burde vide, at ordblindheden udgjorde et handicap.

Eftersom virksomheden i opsigelsen havde lagt vægt på medarbejderens ordblindhed, var der faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at han var blevet forskelsbehandlet.

Virksomheden skulle derfor bevise, at den havde forsøgt at foretage relevante tilpasningsforanstaltninger for at tage hensyn til medarbejderens særlige behov.

Da virksomheden ikke havde undersøgt mulighederne for rimelige tilpasningsforanstaltninger eller indgået i en dialog med medarbejderen herom, havde den ikke løftet bevisbyrden for, at det ville være en uforholdsmæssig byrde at fastholde medarbejderen, eller at medarbejderen ikke var kompetent, egnet og disponibel til at varetage de væsentligste funktioner.

Virksomheden blev derfor dømt til at betale en godtgørelse på 30.000 kr. svarende til 6 måneders løn.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen er et eksempel på, at arbejdsgivere skal være opmærksomme på, at de kan dokumentere, at de har haft en dialog med medarbejdere, der har et handicap, om mulige tilpasningsforanstaltninger, før de træffer beslutning om en eventuel afskedigelse.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet