Den manglende medicin

En omsorgsmedhjælper opdagede ikke, at hun ad flere omgange kun udleverede halvdelen af den ordinerede medicin til en udviklingshæmmet borger. Dette berettigede til en opsigelse.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Hvis en arbejdsgiver mister tilliden til, at en medarbejder fremover kan varetage sin stilling tilfredsstillende, vil det som udgangspunkt være sagligt at opsige vedkommende. I denne afskedigelsesnævnssag skulle nævnet tage stilling til, om en medarbejders tilsidesættelse af en medicininstruks berettigede til en opsigelse.

Sagen handlede om en omsorgsmedhjælper, der arbejdede på et kommunalt bofællesskab for fysisk og/eller psykisk udviklingshæmmede borgere.

På bostedet blev der udarbejdet et medicinskema for hver enkelt beboer, hvoraf det fremgik, hvor meget medicin de skulle have ved hver udlevering. Der blev lavet en doseringsæske og en doseringsrulle, som medicinen skulle udleveres fra. Det fremgik af medicininstruksen, at medarbejderne ved udlevering af medicin skulle kontrollere navn, cpr-nr., dag, tidspunkt og mængden af medicin ved udlevering.

Omsorgsmedarbejderen var på en tur á 3 dages varighed med nogle af beboerne. Ved en fejl kom hun til kun at medbringe doseringsæsken – og ikke doseringsrullen – for den beboer, som hun havde ansvaret for. På turen udleverede hun medicin til beboeren seks gange, men hun opdagede på intet tidspunkt, at hun kun udleverede fem af de ordinerede ti præparater.

Da beboeren kom hjem fra tur, opdagede en kollega, at der ikke var uddelt medicin fra doseringsrullen under turen, og hun rapporterede fejlen. Omsorgsmedhjælperen blev straks indkaldt til samtale, hvor hun erkendte sin fejl, men hun kunne ikke forklare, hvorfor hun ikke havde opdaget, at der manglede medicin.

Kommunen valgte på baggrund af bruddene på medicininstruksen og den deraf følgende mistillid til omsorgsmedhjælperens fremtidige korrekte opgaveløsning at opsige hende.

Grov tilsidesættelse af pligter
Opmanden bemærkede, at omsorgsmedhjælperen på intet tidspunkt selv havde opdaget, at hun kun havde udleveret halvdelen af beboerens medicin. Det var et klart brud på den entydige instruks om udlevering af medicin, hvilket måtte anses som en meget alvorlig tilsidesættelse af omsorgsmedhjælperens pligter.

Derudover bemærkede opmanden, at det måtte tages i betragtning, at beboeren var ude af stand til selv at kontrollere, om hun fik den korrekte mængde medicin. På den baggrund lagde opmanden til grund, at medarbejderen ikke havde efterlevet sin pligt til ved hver medicingivning at sikre sig, at antallet af piller var det samme som anført på medicinskemaet. Det var derfor en tilfældighed, at den manglende medicin ikke var livsvigtig.

Opmanden fandt af de grunde, at opsigelsen af omsorgsmedhjælperen var saglig.

Norrbom Vinding bemærker

  • at en medarbejders overtrædelse af en klar og væsentlig instruks som udgangspunkt vil berettige en opsigelse, og
  • at det er en skærpende omstændighed, når instruksen drejer sig om håndtering af medicin.

Norrbom Vinding repræsenterede arbejdsgiver under sagen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet