Den loyale Cruise Manager

Ophævelse af en fratrædelsesaftale var ikke berettiget, da medarbejderens udtalelser om sin afskedigelse ikke var væsentlig misligholdelse.

NV Highres-3.jpg

En fratrædelsesaftale kan ophæves, hvis medarbejderen efter indgåelsen af aftalen væsentligt misligholder sin loyalitetspligt. Temaet i denne sag var, om en medarbejders illoyale udtalelser til en række samarbejdspartnere var af sådan en karakter, at virksomheden kunne ophæve den fratrædelsesaftale, som var indgået kort forinden. 

Sagen handlede om en marketingmedarbejder for virksomhedens markedsføring målrettet krydstogtsfirmaer. Efter en periode med en utilfredsstillende indsats blev medarbejderen opsagt.

Utilfredsheden var imidlertid ikke blevet kommunikeret tilstrækkeligt, hvilket virksomheden anerkendte, og der blev derfor indgået en fratrædelsesaftale, Medarbejderen fik én ekstra månedsløn i § 2 b-godtgørelse, hvilket blev skrevet direkte ind i aftalen.

Efter fratrædelsesaftalen var blevet indgået, skrev medarbejderen en mail til en række kunder og samarbejdspartnere, som hun havde stiftet bekendtskab med under sin ansættelse. I mailen stod blandt andet: ”Efter mere end 3½ år som Cruise Business Manager, blev jeg i sidste uge fritstillet efter en usaglig fyring …”. Der stod også, at medarbejderen gerne ville kontaktes, hvis nogen kendte til en jobmulighed.

Virksomheden betragtede mailen som illoyal. Fratrædelsesaftalen blev derfor ophævet, og medarbejderen bortvist.

Bortvisningen blev indbragt for retten. Her gjorde medarbejderen gældende, at mailen alene var en orientering om, at hun var arbejdssøgende. Derudover mente hun, at der intet illoyalt var i at bruge vendingen ”usaglig fyring”, idet der i fratrædelsesaftalen eksplicit var anført, at den ekstra månedsløn blev udbetalt med henvisning til funktionærlovens § 2 b.

Virksomheden gjorde gældende, at mailen udgjorde en væsentlig misligholdelse af medarbejderens loyalitetspligt, og at der var tale om et forsøg fra medarbejderens side på at få konkurrerende beskæftigelse i opsigelsesperioden. Ophævelsen af fratrædelsesaftalen var derfor berettiget.

I både by- og landsretten fik medarbejderen medhold. Landsretten bemærkede, at medarbejderens mail i en vis grad stillede virksomheden i et dårligt lys i relation til dets kunder og samarbejdspartnere. Det kom imidlertid medarbejderen til gode, at formålet med mailen var at oplyse, at hun var uden arbejde og derfor interesseret i et nyt job. Oplysningen om, at hun var blevet ”usagligt fyret” kunne heller ikke anses som forkert, da ordlyden af fratrædelsesaftalen netop indeholdt en henvisning til funktionærlovens § 2 b.

Medarbejderen havde derfor krav på erstatning svarende til lønnen i den resterende del af opsigelsesperioden.

Norrbom Vinding bemærker

  • at dommen ikke ændrer på, at en fratrædelsesaftale kan ophæves i tilfælde af væsentlig misligholdelse, men
  • at den i sagen udviste illoyalitet ikke var af en sådan karakter, at der var grundlag for at ophæve fratrædelsesaftalen, idet det blandt andet blev tillagt vægt, at medarbejderen hverken havde givet forkerte oplysninger om grundlaget for sin opsigelse eller udtalt sig negativt om virksomheden

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet