Den gravide indkøber skulle ikke omplaceres

En gravid indkøber, der var blevet opsagt, fordi hendes afdeling skulle lukkes, havde ‎ikke været udsat for forskelsbehandling. Det slog Ligebehandlingsnævnet fast i denne ‎sag.‎

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

En arbejdsgiver må ikke i forbindelse med opsigelse eller ansættelse lægge vægt på ‎medarbejderens køn, herunder om medarbejderen er gravid. Når en gravid medarbejder ‎opsiges, er det arbejdsgiveren, der har bevisbyrden for, at der ikke helt eller delvist er ‎blevet lagt vægt på graviditeten. I denne sag skulle Ligebehandlingsnævnet tage stilling ‎til, om en gravid indkøber var blevet opsagt pga. graviditet.

Sagen handlede om en indkøber i en kriseramt virksomhed. Virksomheden bestod af to ‎afdelinger. Indkøberen fortalte, at hun var gravid. Nogle dage senere ‎blev hendes afdeling nedlagt pga. økonomiske problemer, og afdelingens otte ‎medarbejdere blev opsagt.

I starten af november 2015 tiltrådte en ny servicemedarbejder i virksomhedens anden ‎afdeling, der solgte havemaskiner, og en anden servicemedarbejder i afdelingen fik til ‎opgave at hjælpe med indkøb af reservedele 3-4 timer om ugen. I december 2015 blev ‎det besluttet at genansætte den gravide indkøbers tidligere leder og en anden indkøber.

For Ligebehandlingsnævnet gjorde indkøberen gældende, at hun kunne være blevet ‎omplaceret til de stillinger som indkøber eller servicemedarbejder i virksomhedens ‎anden afdeling, som var ledige i starten af november 2015. Indkøberen gjorde også ‎gældende, at virksomheden burde have genansat hende i december 2015 i stedet for ‎hendes tidligere chef eller den anden indkøber.

Ligebehandlingsnævnet gav ikke indkøberen medhold. Ligebehandlingsnævnet ‎bemærkede, at den nye servicemedarbejder i virksomhedens anden afdeling var blevet ‎lovet ansættelse allerede i starten af oktober, og at opgaven med indkøb af reservedele ‎ikke udgjorde en egentlig stilling. Ligebehandlingsnævnet vurderede derfor, at det ikke ‎var muligt at omplacere indkøberen på opsigelsestidspunktet. I forhold til spørgsmålet ‎om, hvorvidt virksomheden burde have genansat den gravide indkøber i december 2015, ‎vurderede Ligebehandlingsnævnet, at indkøberen ikke havde kompetencerne til at ‎erstatte sin leder, og at den anden indkøber bl.a. havde større teknisk indsigt og ‎opnåede bedre resultater.

På den baggrund fandt Ligebehandlingsnævnet, at virksomheden – uanset den nære ‎tidsmæssige sammenhæng mellem opsigelsen og indkøberens oplysning om sin ‎graviditet – havde godtgjort, at opsigelsen ikke var begrundet i indkøberens graviditet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen illustrerer, at det ikke er i strid med ligebehandlingsloven at opsige en ‎gravid medarbejder, når opsigelsen hverken helt eller delvist er begrundet i graviditeten, ‎og arbejdsgiveren kan løfte bevisbyrden for dette, og
  • at der ved vurderingen af, om arbejdsgiveren burde havde tilbudt den gravide ‎medarbejder omplacering, lægges vægt på forholdene på opsigelsestidspunktet, samt ‎om medarbejderen har kompetencerne til at bestride en eventuel ledig stilling.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet