Den ferieglade socialpædagog

Østre Landsret slog fast, at det må anses for almindeligt kendt, at retten til løn under ‎ferie skal optjenes, og en kommune var derfor berettiget til at kræve tilbagebetaling.

nvi_portraetter_done_045_web.jpg

Viser det sig, at en medarbejder har fået for meget i løn, kan arbejdsgiveren som ‎udgangspunkt kræve det for meget udbetalte tilbage. I denne sag skulle Østre Landsret ‎tage stilling til, om en kommune havde krav på tilbagebetaling af løn under ferie, der var ‎blevet udbetalt ved en fejl. ‎

Sagen handlede om en socialpædagog, der blev ansat på en skole i august 2012. ‎Socialpædagogen holdt efterårs-, jule-, vinter- og påskeferie med løn i ferieåret 2012/13, ‎selvom hun ikke havde optjent ret til ferie med løn. I ferieåret 2013/14 fik hun også fuld ‎løn under ferie, selvom hun kun havde optjent ca. 8,7 feriedage. ‎

I september 2014 opdagede kommunens personaleafdeling, at socialpædagogen pga. ‎en administrativ fejl i skolens sekretariat havde fået udbetalt løn under ferie fra ‎ansættelsens start. Skolens sekretariatsleder oplyste socialpædagogen om fejlen, og ‎kommunen modregnede herefter den for meget udbetalte løn for ferieåret 2013/14 i ‎socialpædagogens løn, men undlod at modregne det for meget udbetalte for ferieåret ‎‎2012/13.  ‎
‎ ‎
Et almindeligt kendt princip
Socialpædagogen mente, at hun var i god tro, fordi en medarbejder på skolens kontor ‎havde sagt, at hun ”selvfølgelig ikke ville blive snydt for løn under ferie”. Hun mente ‎også, at kommunen havde udvist passivitet ved ikke at reagere hurtigere, og at det ‎havde været urimeligt byrdefuldt at modregne hele beløbet i hendes løn for september ‎‎2014. ‎

Østre Landsret bemærkede, at det såkaldte optjeningsprincip - hvorefter en lønmodtager alene kan modtage løn under ferie, hvis den pågældende i det foregående kalenderår har optjent ret hertil - må anses for at være et alment kendt princip, som socialpædagogen burde være bekendt med. Østre ‎Landsret fandt det ikke godtgjort, at socialpædagogen var blevet stillet i udsigt, at hun – ‎uden at have optjent retten – ville få løn under ferie, eller at kommunen havde udvist ‎passivitet i forhold til at kræve tilbagebetaling. På den baggrund slog Østre Landsret ‎fast, at kommunen havde været berettiget til at modregne som sket, og kommunen blev ‎derfor frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen illustrerer, at den arbejdsgiver, der ved en fejl har udbetalt for meget løn, i ‎almindelighed har krav på at få beløbet tilbagebetalt, og  ‎
  • at dette især gør sig gældende, når medarbejderen havde eller burde have indset, at ‎vedkommende var uberettiget til at oppebære det udbetalte beløb

Norrbom Vinding repræsenterede kommunen under sagen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet