Den erfarne – men uheldige chauffør

En arbejdsgiver var ikke erstatningsansvarlig for en medarbejders skader pådraget ved fald fra en trailer til en lastbil.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Hvis en medarbejder pådrager sig en arbejdsskade, kan arbejdsgiveren blive erstatningsansvarlig, hvis arbejdet ikke er tilrettelagt sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. I denne sag skulle landsretten vurdere, om en arbejdsgiver var erstatningsansvarlig for skader, som en chauffør havde pådraget sig ved et fald fra en trailer.

Chaufføren havde været ansat kort tid i den pågældende virksomhed, men havde mange års erfaring bag sig. Ulykken indtraf, da chaufføren stod på trailerens repos og skulle montere en såkaldt fly-jib på lastbilens kran. Han kunne ikke selv huske, hvordan det skete, men han faldt ca. 1½ meter ned fra traileren og brækkede bl.a. flere ribben og pådrog sig en hjernerystelse.

Chaufføren anlagde sag mod arbejdsgiveren og gjorde gældende, at arbejdsgiveren var ansvarlig for arbejdsulykken, idet han hverken havde modtaget instruktion i eller fået udleveret skriftligt materiale om, hvordan fly-jiben skulle på- og afmonteres.

Arbejdsgiveren gjorde heroverfor gældende, at chaufføren på grund af sin mangeårige erfaring ikke behøvede særlig instruktion, da der var tale om en helt sædvanlig arbejdsopgave.

Sædvanlig arbejdsopgave, men var der særlige faremomenter?
Byretten fastslog, at der var særlige faremomenter forbundet med arbejdet, og at arbejdsgiver derfor burde have planlagt og tilrettelagt arbejdet på en sådan måde (herunder instrueret chaufføren), at arbejdet kunne udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Retten fandt derfor, at arbejdsgiveren var erstatningsansvarlig for den skade, chaufføren havde pådraget sig.

I modsætning til byretten tillagde landsretten det afgørende betydning, at chaufføren havde mange års erfaring, og at der var tale om en sædvanlig og rutinemæssig arbejdsopgave. Landsretten fandt det endvidere ikke godgjort, at der var tale om en særlig farlig arbejdssituation. Herudover var der ikke grundlag for at konstatere, at trailerens repos skulle have været indrettet anderledes, og der havde da heller ikke tidligere været lignende ulykker. Ulykken havde da heller ikke givet anledning til påbud fra Arbejdstilsynet.

Det var derfor ikke bevist, at det var uforsvarligt eller ansvarspådragende, at arbejdsgiveren havde overladt det til chaufføren selv at tilrettelægge arbejdet uden særskilt instruktion eller tilsyn. Arbejdsgiveren blev derfor frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen illustrerer, at det ved vurderingen af, hvor vidtgående arbejdsgiverens instruktionsforpligtelse er, vil være relevant at inddrage medarbejderens erfaring med arbejdet og arbejdsopgavernes karakter, herunder om der kan siges at være tale om en særlig farlig arbejdssituation.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet