Den arbejdsomme traktorfører i Højesteret

Højesteret har netop fastslået, at godtgørelsesniveauet som udgangspunkt er 25.000 kr. ‎i sager om overtrædelse af reglerne om maksimal gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på ‎‎48 timer efter loven om gennemførelse af arbejdstidsdirektivet.

mandvedbord.jpg

Lønmodtagere er berettiget til en godtgørelse, hvis deres arbejdstid har været højere, ‎end hvad der følger af arbejdstidsdirektivgennemførelsesloven. Efter loven må den ‎ugentlige arbejdstid ikke overstige 48 timer beregnet som et gennemsnit over en periode ‎på 4 måneder. Men hvis arbejdstiden har oversteget dette, hvor høj en godtgørelse har ‎medarbejderen så krav på? Det har Højesteret nu udtalt sig om.‎

Sagen handlede om en traktorfører, der havde en fast ugentlig arbejdstid på 42,5 timer ‎som ansat ved en maskinstation. Traktorføreren havde i vidt omfang mulighed for at ‎planlægge arbejdstiden selv, og han påtog sig gerne overarbejde. I høstsæsonen og ‎andre travle perioder arbejdede traktorføreren derfor ofte til langt ud på aftenen.‎

Efter ansættelsesforholdet ophørte, lagde traktorføreren sag an med krav om en ‎godtgørelse svarende til 3 måneders løn for det omfattende overarbejde, som han følte, ‎det havde været vanskeligt at sige nej til.‎

Har det betydning, at medarbejderen havde et ønske om overarbejde?‎
Under sagen henviste ejeren af maskinstationen til, at traktorføreren aldrig selv havde ‎givet udtryk for, at han arbejdede for meget, men derimod ofte havde bedt om ekstra ‎arbejde. Traktorførerens rettigheder var derfor ikke blevet krænket på en måde, der ‎gjorde ham berettiget til en godtgørelse.‎

Der var enighed om, at traktorføreren gentagne gange havde haft en arbejdstid, der ‎væsentligt oversteg 48 timer om ugen over en periode på 4 måneder. Det havde i alt ‎stået på i en periode på 4 år. Byretten fastsatte godtgørelsen til 15.000 kr. og lagde ‎vægt på, at traktorføreren selv havde ønsket at arbejde over. Vestre Landsret ‎fremhævede ikke dette forhold, men fandt, at godtgørelsen ud fra karakteren og ‎omfanget af overtrædelsen af 48-timersreglen skulle fastsættes til 50.000 kr. svarende ‎til ca. 1½ måneds løn. Landsrettens afgørelse er omtalt her.

Traktorføreren og hans faglige organisation var imidlertid ikke tilfredse med ‎godtgørelsens størrelse, så de søgte og fik Procesbevillingsnævnets tilladelse til at ‎indbringe sagen for Højesteret.‎

Højesteret: Udgangspunktet er 25.000 kr.‎
Højesteret fastslog indledningsvist, at der ikke i loven eller dens forarbejder er særlig ‎vejledning i, hvor høj godtgørelsen skal være i disse sager. Heller ikke det ‎bagvedliggende EU-direktiv yder megen vejledning. ‎

Efter at have fastslået, at godtgørelsen havde karakter af en kompensation for en særlig ‎arbejdsbelastning – og dermed ikke for et økonomisk tab – fandt Højesteret, at ‎godtgørelsen for overtrædelse af 48-timersreglen som udgangspunkt burde være 25.000 ‎kr., medmindre der foreligger særlige grunde til at gå op eller ned i størrelsen af ‎godtgørelsen.‎

Som formildende omstændigheder nævnte Højesteret, at bagatelagtige, enkeltstående ‎og undskyldelige tilfælde kan tale for en lavere godtgørelse. Omvendt kan det bl.a. tale ‎for en højere godtgørelse, hvis overskridelsen havde et betydeligt omfang eller var ‎foregået i flere og lange perioder. Derudover kan det være en skærpende ‎omstændighed, hvis medarbejderen ikke har modtaget betaling for overarbejdet. ‎Højesteret bemærkede endvidere, at medmindre der foreligger helt særlige skærpende ‎omstændigheder, kan godtgørelsen ikke overstige 50.000 kr.‎

Om den konkrete sag udtalte Højesteret, at godtgørelsen under hensyn til de ‎omfattende og gentage overskridelser af 48-timersreglen skulle fastsættes til 50.000 kr.‎

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens dom, men med en relativt grundig ‎vejledning i, hvordan godtgørelsen fremover skal fastsættes i sådanne sager.

Norrbom Vinding bemærker

  • at det er første gang, Højesteret udtaler sig om størrelsen for godtgørelsen ved ‎overtrædelse af 48-timersreglen,‎
  • at der med afgørelsen fra Højesteret nu findes en vejledning i, hvor stor godtgørelsen for ‎overtrædelsen af 48-timersreglen skal være,‎
  • at godtgørelsen som udgangspunkt skal fastsættes til 25.000 kr., og‎
  • at arbejdsgivere bør notere sig, at det for udmålingen af godtgørelsens størrelse ikke ‎lader til at have betydning, om medarbejderen selv har bedt om mere arbejde eller har ‎været indforstået med den pågældende arbejdsmængde.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet