Deling af videoklip på arbejdspladsen

Det var i orden at bortvise en medarbejder, som viste sin kollega en video med optakten til henrettelsen af en mand.

NV Highres-3.jpg

I denne sag skulle en faglig voldgift tage stilling til, om det udgjorde en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, at en ejendomsfunktionær havde vist sin kollega en video med et krænkende indhold.

Ejendomsfunktionæren viste i en frokostpause, på egen foranledning og uden at advare om indholdet, en af sine kollegaer et videoklip, der måtte forstås som optakten til henrettelsen af en mand, der var bagbundet og nedgravet i sand. Efterfølgende viste han videoen til endnu en kollega – i det tilfælde på den pågældendes opfordring. Da denne kollega fik det mærkeligt, valgte han at orientere ledelsen.

Efter at have undersøgt forholdene nærmere blev ejendomsfunktionæren bortvist den følgende dag med den begrundelse, at han ”med overlæg fremviste en video af yderst stødende og grænseoverskridende karakter til en kollega”.

Ejendomsfunktionærens faglige organisation indbragte herefter sagen for en faglig voldgift med påstand om betaling af løn i opsigelsesperioden, betaling af fratrædelsesgodtgørelse efter overenskomsten og en godtgørelse for usaglig afskedigelse.

Bortvisningen var berettiget
På baggrund af bevisførelsen lagde opmanden til grund, at ejendomsfunktionæren havde vist sine kollegaer videoen uden forinden at have advaret dem om indholdet. Opmanden anførte herefter, at medarbejdere som led i ansættelsesforholdet har en pligt til at omgås hinanden med respekt og hensyntagen såvel under arbejdet som i pauserne, og at arbejdsgiver har en pligt til at sikre et krænkelsesfrit arbejdsmiljø.

Opmanden anførte desuden, at indholdet af et videoklip efter omstændighederne kan være acceptabelt i én virksomhed, mens fremvisning af det samme indhold i en anden virksomhed kan have karakter af et psykisk overfald eller en krænkelse, som er helt uacceptabel.

I forhold til den konkrete sag udtalte opmanden, at en video af en henrettelse eller optakt hertil i al almindelighed vil blive opfattet som en modbydelighed, og at sådanne videoklip må antages for optaget med henblik på at sprede gru og rædsel. Fremvisning af en video med et sådant indhold kan derfor virke som et groft psykisk overfald på den, som får indholdet fremvist.

Opmanden lagde herefter til grund, at det ligger implicit i et ansættelsesforhold, at en medarbejder ikke skal vise et sådant videoklip til en kollega, og at visningen også konkret blev opfattet som et groft psykisk overfald.

Arbejdsgiveren blev derfor frifundet.

Norrbom Vinding bemærker 

  • at afgørelsen tjener til illustration af, at medarbejdere er forpligtede til at opføre sig med respekt og hensyntagen over for deres kollegaer på arbejdspladsen, og
  • at arbejdsgiver både er berettiget og forpligtet til at reagere med henblik på at sikre arbejdsmiljøet, og efter omstændighederne af hensyn til virksomheden, hvis en medarbejder groft overtræder denne pligt.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet