Danske regler om cabotagekørsel ikke i strid med EU-reglerne

EU-Domstolen har netop frifundet Danmark i en sag, hvor Europa-Kommissionen påstod, at de danske regler om cabotagekørsel er i strid med EU-reglerne.

NVI_Portrætter_done_005_web.jpg

Cabotagekørsel finder blandt andet sted, når et køretøj, der ikke er registreret i Danmark, transporterer gods eller passagerer mellem to destinationer i Danmark. EU’s forordning om international godskørsel fastsætter nærmere regler for virksomheders cabotagekørsel, og det følger blandt andet heraf, at virksomheder har adgang til at udføre op til tre cabotagekørsler inden for 7 dage i én medlemsstat i tilslutning til en international transport. 

En forordning har umiddelbar virkning i EU’s medlemslande. Det er derfor som udgangspunkt ikke nødvendigt, at medlemslandene vedtager nationale regler for at gennemføre forordningen. 

I Danmark mente man dog, at forordningen om international godskørsel var uklar. Trafikstyrelsen fortolkede derfor i en vejledning, hvad der skulle forstås med cabotagekørsel. Herefter kunne en cabotagekørsel bestå af enten flere læssesteder eller flere lossesteder. Hensynet bag denne fortolkning var blandt andet at sikre, at danske vognmænd kunne konkurrere på bedre vilkår og dermed undgå social dumping. Heroverfor mente Europa-Kommissionen, at de udenlandske lastbiler kunne læsse og losse varer af flere steder på hver tur. EU-Kommissionen mente derfor, at den danske præcisering var for restriktiv, og anlagde derfor sag ved EU-Domstolen. 

Forordningen er uklar
EU-Domstolen fastslog indledningsvist, at visse forordningsbestemmelser kan kræve, at der vedtages gennemførelsesforanstaltninger, inden forordningen kan gennemføres af EU’s medlemsstater – også selvom forordningen ikke udtrykkeligt giver beføjelse til dette. EU-Domstolen efterprøvede dernæst, om begrebet ”cabotagekørsel” i forordningen manglede præcision, så den danske fortolkning var begrundet.   

Domstolen fandt, at forordningen om international godskørsel ikke tog stilling til, hvorvidt cabotagekørsel kunne omfatte flere læssesteder og lossesteder. På grund af den upræcise ordlyd fandt EU-Domstolen derfor, at medlemslandene – inden for et vist skøn – kunne vedtage regler for at gøre dette mere klart. 

Trafikstyrelsens vejledning var endelig i overensstemmelse med det EU-retlige proportionalitetsprincip.

Danmark blev derfor frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at dommen fra EU-Domstolen er et eksempel på, at der tilkommer EU’s medlemslande en vis skønsmargin til at vedtage nationale regler til at supplere og præcisere en forordning på de punkter, hvor forordningen fremstår uklar, og
  • at de danske regler om cabotagekørsel ikke er EU-stridige.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet