Coronavirus – trepartsaftale om ny arbejdsfordelings­ordning

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har netop indgået en aftale om etableringen af en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning med det formål at undgå afskedigelser.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Tidligere på året blev reglerne om arbejdsfordeling i ”Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge” lempet. Vores nyhed om denne lempelse kan læses her.

Trepartsaftalen indebærer, at der ved lov vil blive indført en ny arbejdsfordelingsordning, som alle virksomheder vil kunne gøre brug af. Arbejdsgivere vil fortsat kunne anvende de gældende regler om arbejdsfordeling, dog ikke samtidig med den nye ordning.

Etablering og omfang
Det fremgår af trepartsaftalen, at virksomheder vil skulle høre og informere de omfattede medarbejdere efter reglerne i eventuelle samarbejdsaftaler eller lov om information og høring. Hvis en medarbejder herefter ikke ønsker at indgå i en arbejdsfordelingsordning, vil virksomheden enten kunne afskedige medarbejderen eller undlade at anvende ordningen, da det også i den nye ordning vil være et krav, at en arbejdsfordelingsordning omfatter hele virksomheden, en hel virksomhedsafdeling eller en bestemt produktionsenhed.

Under den nye arbejdsfordelingsordning vil de gældende krav til, hvilke rotationsordninger medarbejderne skal arbejde efter, blive ændret. I stedet vil der være krav om, at medarbejderne hjemsendes i 20-50 % af deres sædvanlige arbejdstid målt over en periode på 4 uger. Arbejdsgivere vil have mulighed for at ændre denne procentsats efter hver 4-ugers periode. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke vil være muligt at pålægge medarbejdere at arbejde uden for deres sædvanlige arbejdstid uden aftale herom.

Der lægges op til, at medarbejdere som ansættes, mens en arbejdsfordelingsordning er i gang, vil blive omfattet af den igangværende ordning. Ansættelsen vil således kunne betinges af, at medarbejderen accepterer at blive omfattet af ordningen. Virksomheder vil ikke kunne ansætte nye personer i virksomhedspraktik, løntilskud eller gøre brug af vikarer, mens ordningen løber.

Det vil blive muligt at aftale arbejdsfordeling i op til 4 måneder (uden godkendelse fra det Regionale Arbejdsmarkedsråd). Arbejdsgivere vil kunne anmelde en arbejdsfordeling under den nye ordning indtil den 31. december 2020, hvilket i praksis betyder, at en aftale om arbejdsfordeling vil kunne løbe frem til og med april 2021. Der er dog enighed mellem aftaleparterne om at mødes i november 2020 for at drøfte en eventuel forlængelse.

Arbejdsgiverbidrag og overgangsordning
Indtil den 1. september 2020 har arbejdsgivers pligt til at betale 2 G-dage (ledighedsdage) til medarbejderne i forbindelse med en arbejdsfordelingsordning været suspenderet. Fra den 1. september 2020 vil denne pligt genindtræde.

Under den nye arbejdsfordelingsordning vil arbejdsgivere dog blive forpligtet til at betale 3 G-dage til medarbejderne om måneden (forholdsmæssigt, hvis en medarbejder ikke er omfattet af en arbejdsfordeling en hel måned). Hver G-dag udgør i 2020 en betaling på 881 kr. til en fuldtidsansat medarbejder.

Virksomheder, som er omfattet af en arbejdsfordelingsordning efter de nugældende regler pr. 31. august 2020, vil kunne overgå til den nye ordning inden udgangen af september 2020. I så fald vil der ikke skulle betales G-dage i den første måned af den nye ordning, ligesom der i resten af 2020 alene vil skulle betales 2 G-dage pr. medarbejder om måneden.

Betydning for medarbejderne
Medarbejdere omfattet af den nye arbejdsfordelingsordning vil modtage supplerende dagpenge i hjemsendelsesperioden, og den maksimale dagpengesats vil for disse medarbejdere blive forhøjet til et beløb svarende til 23.000 kr. om måneden for en fuldtidsledig. Det er fortsat A-kassen, som vurderer, om medarbejderne har ret til supplerende dagpenge under en arbejdsfordelingsordning.

Medarbejdere, der ikke er medlem af en A-kasse, vil få mulighed for at melde sig ind i en A-kasse med tilbagevirkende kraft.

Medarbejdernes forbrug af dagpengeretten er på nuværende tidspunkt suspenderet under både den nye arbejdsfordelingsordning og eksisterende ordninger. Det betyder, at medarbejderne ikke vil risikere at opbruge deres ret til dagpenge, mens de er på en arbejdsfordelingsordning.

Yderligere krav og implementering
Ud over de ovennævnte ændringer vil de hidtil gældende krav til arbejdsfordelingsordninger, som fx kravet om anmeldelse til det kommunale jobcenter, fortsat gælde. Norrbom Vinding står til rådighed med rådgivning, hvis man skulle overvejer at gøre brug af en arbejdsfordelingsordning efter enten de nugældende regler eller efter de nye regler.

Det fremgår af trepartsaftalen, at den nye arbejdsfordelingsordning vil blive indført ved lov. Det forventes, at der vil blive fremsat et lovforslag om den nye ordning inden for kort tid, og Norrbom Vinding vil følge op med yderligere nyheder, når der foreligger flere detaljer om ordningen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet