Coronavirus – Trepartsaftale om lønkompensation til private virksomheder – aktstykke offentliggjort

Erhvervsministeriet har nu offentliggjort et aktstykke indeholdende uddybende bemærkninger til det oprindelige udspil om lønkompensation.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Den 15. marts 2020 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en aftale om mulighed for lønkompensation til virksomheder, der som følge af den økonomiske situation står over for at skulle gennemføre afskedigelser. Se vores nyhed vedrørende det oprindelige udspil her

Det endelige regelsæt vedrørende lønkompensationsordningen er endnu ikke offentliggjort, men det forventes, at erhvervsministeren i løbet af få dage vil offentliggøre reglerne i form af en bekendtgørelse.

Mandag den 16. marts 2020 offentliggjorde Erhvervsministeriet et aktstykke, hvori Finansudvalget blev anmodet om at tilslutte sig de økonomiske dispositioner, som lønkompensationsordningen kræver. Som en del af dette aktstykke fremgår en beskrivelse af lønkompensationsordningen, som indeholder en række præciseringer set i forhold til det udspil, der blev offentliggjort den 15. marts 2020. Aktstykket blev godkendt i går, så det er nu gældende.

Det fremgår blandt andet af aktstykket, at det afgørende for niveauet af lønkompensationen er, om der er tale om funktionærer (og ikke hvorvidt medarbejderen er ”timelønnet”, som der ellers var lagt op til i det første udspil).

For funktionærer vil lønkompensationen til virksomheden således udgøre 75 % af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat. For alle medarbejdere, der ikke er funktionærer, vil lønkompensationen udgøre 90 % af medarbejderens løn, dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat.

Videre fremgår det, at lønkompensationen udmåles på baggrund af medarbejdernes bruttoløn, hvilket vil sige inklusive pension, eventuelle tillæg mv.

Det er en forudsætning for at kunne modtage lønkompensation, at virksomhederne i lønkompensationsperioden ikke afskediger medarbejdere på grund af økonomiske årsager. Det er imidlertid nu præciseret, at virksomhederne i løbet af lønkompensationsperioden kan udtræde af ordningen, hvis virksomheden må indse, at der er behov for at afskedige medarbejdere. En ansøgning om lønkompensation udelukker således ikke, at virksomhederne kan foretage afskedigelser inden den 9. juni 2020, hvor lønkompensationsordningen (indtil videre) ophører.

Erhvervsministeren har endvidere – i forbindelse med besvarelse af en række spørgsmål om lønkompensationsordningen – oplyst, at optællingen af enten 30 % af medarbejderne eller 50 medarbejdere sker ud fra CPR-numre og ikke på baggrund af virksomhedens årsværk.

Norrbom Vinding følger fortsat udviklingen i forhold til lønkompensationsordningen og følger op med yderligere nyheder, når der foreligger flere detaljer om ordningen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet