Coronavirus – Trepartsaftale om forlængelse og udfasning af lønkompensation og ny bekendtgørelse om ordningen

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om at forlænge og udfase lønkompensations­ordningen, og Erhvervsministeriet har offentliggjort en ny bekendtgørelse om ordningen. Derudover er vejledningerne om ansøgningsprocesserne blevet opdateret, og processen for ansøgning om forlængelse af lønkompensationsperioden er blevet åbnet.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Trepartsaftale om forlængelse og udfasning af lønkompensationsordningen
Fredag den 5. juni 2020 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale om at forlænge lønkompensationsordningen yderligere for perioden fra den 9. juli 2020 til og med den 29. august 2020.

Det fremgår af Virksomhedsguiden, at det er en forudsætning for at blive omfattet af muligheden for lønkompensation i den forlængede periode, at virksomheden allerede har fået godkendt en ansøgning om lønkompensation. Det må således også lægges til grund, at det er en forudsætning, at man som virksomhed indtræder i lønkompensationsordningen for en periode, der ligger forud for den 9. juni 2020.

Det fremgår af aftalen, at lønkompensationsordningen vil ophøre endeligt den 29. august 2020. Dog vil ordningen blive forlænget yderligere for de virksomheder, som ved bekendtgørelse har fået forbud mod at holde åbent. For disse virksomheder vil ordningen gælde, indtil forbuddet ophæves.

Det er en del af trepartsaftalen, at de medarbejdere, som omfattes af lønkompensationsordningen i denne periode, vil skulle afholde 3 ugers ferie, medmindre medarbejderne ikke har optjent 3 ugers ferie efter ferielovens regler. Uanset om medarbejderne rent faktisk afholder 3 ugers ferie, vil der være en periode på 3 uger, hvor arbejdsgiver ikke vil kunne opnå lønkompensation for de omfattede medarbejdere.

De øvrige krav og betingelser for ret til lønkompensation i også den forlængede periode er i øvrigt uændrede.

Ny bekendtgørelse om lønkompensationsordningen og åbning af ansøgningsprocessen for den forlængede periode frem til den 8. juli 2020
Den nye bekendtgørelse om lønkompensationsordningen udmønter den politiske aftale af 18. april vedrørende forlængelse af ordningen. Vores nyhed om den politiske aftale kan læses her.

Bekendtgørelsen fastslår bl.a., at fristen for ansøgning om lønkompensation for perioden frem til den 8. juli 2020 fastsættes til den 30. juli 2020.

Ansøgningsprocessen for ansøgninger om fortsat modtagelse af lønkompensation i den forlængede periode fra og med den 9. juni 2020 til og med den 8. juli 2020 er nu blevet åbnet. Der er offentliggjort en vejledning om denne særlige ansøgningsproces, og det fremgår bl.a. af denne, at kompensationen ved en forlængelse af kompensationsperioden vil blive fastsat ud fra de lønaftaler, som var gældende, da virksomheden trådte ind i ordningen. Dette kan få betydning for virksomheder, der har indgået aftaler om lønnedgang med medarbejderne, som udløber inden udløbet af den forlængede periode.

Vejledningen til den almindelige ansøgningsprocedure er ligeledes blevet opdateret. Denne ansøgningsprocedure skal anvendes af virksomheder, som ansøger om lønkompensation (men uden at dette er begrundet i et ønske om at forlænge en tidligere indgivet/godkendt ansøgning).

Begge ansøgningsprocesser kan tilgås via virksomhedsguiden.dk, hvor vejledningerne også kan findes.

Det må forventes, at der vil blive vedtaget en lovændring og formentlig også udstedt en bekendtgørelse, der formaliserer den nye aftale om yderligere forlængelse og udfasning af lønkompensationsordningen. Norrbom Vinding vil naturligvis følge processen og udarbejde en nyhed, når der foreligger nyt herom.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet