Coronavirus – Politiske aftaler om udvidelser og forlængelser af forskellige hjælpepakker samt nye tiltag

Lørdag den 18. april 2020 indgik regeringen og Folketingets partier flere politiske aftaler om at forlænge og udvide eksisterende hjælpepakker, bl.a. lønkompensationsordningen og kompensationsordningen for virksomheders faste omkostninger, samt om at indføre en række nye tiltag.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

De politiske aftaler, som regeringen og Folketingets øvrige partier indgik lørdag, har til formål at hjælpe danske virksomheder og lønmodtagere gennem krisen, som coronavirus har medført. Aftalerne har endnu ikke udmøntet sig i love, aktstykker eller bekendtgørelser, og visse af tiltagene skal statsstøttegodkendes af EU-Kommissionen, før de vil kunne blive endeligt vedtaget.

Lønkompensationsordning for private virksomheder
For lønkompensationsordningen vil aftalen få den betydning, at ordningen vil blive forlænget med 1 måned, så den vil gælde fra den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020. Det fremgår af aftalen, at virksomheder, som allerede har ansøgt om lønkompensation, vil skulle genansøge for at kunne opnå kompensation i den forlængede periode.

Derudover vil ordningen blive ændret, så det bliver muligt for virksomheder at modtage lønkompensation for medarbejdere, hvis løn til dels refunderes af en kommune. Dette sigter på fleksjobbere, uanset om de er på gammel eller ny ordning. Virksomhederne vil således kunne opnå lønkompensation for den del af lønnen, som de selv udbetaler, samtidig med at de får refusion fra kommunen.

Vores seneste nyhed om lønkompensationsordningen kan læses her, og Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse med link til aftaleteksten til aftalen om at forlænge lønkompensationsordningen kan læses her.

Kompensationsordning for virksomheders faste omkostninger
Også denne kompensationsordning vil blive forlænget, så den kommer til at gælde fra den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020. Herudover er det bl.a. aftalt at kravet til den forventede omsætningsnedgang vil blive nedsat fra 40 % til 35 %, og at minimumsgrænsen for faste omkostninger vil blive sænket fra 25.000 kr. til 12.500 kr. inden for en periode på 3 måneder. Desuden hæves det absolutte loft for kompensation fra 60 mio. kr. til 110 mio. kr.

Virksomheder, der søger om kompensation i den forlængede periode, og som modtager mere end 60 mio. kr. i kompensation, vil skulle erklære på tro og love, at de ikke vil udbetale udbytte eller foretage aktietilbagekøb for regnskabsårene 2020 og 2021. Denne begrænsning vil virksomhederne dog efterfølgende kunne frigøre sig fra ved at tilbagebetale modtaget støtte ud over 60 mio. kr. Virksomheder med ”base i skattely” vil være udelukket fra at søge om kompensation i den forlængede periode.

Med aftalen vil parterne desuden forsøge at hjælpe de virksomheder, som på grund af statsstøttereglerne får reduceret deres kompensation, samt de virksomheder, som på grund af ekstraordinære omstændigheder har haft underskud i 2019, og som derfor tidligere har fået reduceret kompensation.

Ændringerne forventes at ville gælde med tilbagevirkende kraft fra den 9. marts 2020.

Vores tidligere nyhed om kompensationsordningen for virksomheders faste omkostninger kan læses her, og Erhvervsministeriets pressemeddelelse med link til aftaletekst og faktaark om lørdagens aftale kan læses her.

Kompensationsordning for selvstændige og freelancere
Med aftalen vil kompensationsordningen blive forlænget, så den gælder fra den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020. Kompensationsgraden vil desuden blive forhøjet fra 75 % til 90 % af indkomsttabet, dog fortsat maksimalt 23.000 kr. pr. måned. For selvstændige eller freelancere, der ved bekendtgørelse er blevet forbudt at holde åbent, og som ikke har haft omsætning eller B-indkomst i perioden, forhøjes kompensationsgraden til 100 %.

En ny kompensationsordning for freelancere med både A- og B-indkomst vil blive oprettet, således at disse under visse betingelser vil kunne søge om kompensation for op til 90 % af deres forventede indkomsttab, dog maksimalt 20.000. kr. pr. måned.

Ændringerne forventes at ville gælde med tilbagevirkende kraft fra den 9. marts 2020.

Erhvervsministeriet pressemeddelelse med link til aftaletekst og faktaark om lørdagens aftale kan læses her.

Forlængelse af ændringer i reglerne om retten til sygedagpenge, suspensionen af lediges dagpengeanciennitet og suspension af ”G-dage”
Med lørdagens aftale forlænges de allerede vedtagne ændringer fra henholdsvis den 9. juni og den 31. maj til og med den 30. juni 2020.

Vores nyhed om de første lovændringer vedrørende retten til sygedagpenge, dagpengeanciennitet og arbejdsgivers betaling af 1. og 2. ledighedsdag (”G-dage”) kan læses her. Erhvervsministeriets pressemeddelelse med link til aftaletekst og faktaark om lørdagens aftale kan læses her.

Yderligere likviditet til virksomheder
Der er aftalt en række tiltag, som skal bringe yderligere likviditet til virksomhederne, bl.a.:

  • Det vil blive muligt for SMV’er at få udbetalt indbetalt moms og indbetalt lønsumsafgift som et rentefrit lån. Ansøgning vil kunne ske fra den 4. maj 2020 til og med 15. juni 2020, og lånet vil skulle tilbagebetales den 1. april 2021.
  • Udskydelse af betalingsfristen for lønsumsafgiften for 2. og 3. kvartal udskydes for visse virksomheder, herunder bl.a. tandlæger og vognmænd
  • Loftet på skattekontoen for virksomhedernes indbetaling af skat, moms, AM-bidrag mv. afskaffes i perioden fra den 4. maj 2020 til den 1. april 2021.
  • Udbetalinger fra skattekreditordningen vedrørende indkomståret 2019 fremrykkes fra november 2020 til juni 2020.

Erhvervsministeriets pressemeddelelse med link til aftaletekst og faktaark om lørdagens aftale kan læses her.

Kompensationsordning for aflyste eller udskudte større arrangementer
Kompensationsordningen vil blive forlænget til og med den 31. august 2020. Derudover vil ordningen blive udvidet, så den omfatter arrangementer med mere end 350 deltagere i stedet for det tidligere krav om mere end 1000/500 deltagere. Ordningen vil desuden komme til også at omfatte arrangører af kultur- og idrætsarrangementer, som får mere end 50 % i offentlig støtte (disse skal søge kompensation hos Slots- og Kulturstyrelsen). Inden aftalen dækkede kompensationsordningen kun arrangementer, som skulle finde sted en eller få gange, men med aftalen vil ordningen også omfatte arrangementer, som er planlagt til at finde sted højst hver anden dag – fx ugentlige sportsbegivenheder – eller finde sted dagligt i en periode på op til 4 uger for hver lokation, hvor arrangementet afholdes. Denne ændring vil især gavne arrangører af fx sportsarrangementer og turnerende musicals.

Erhvervsministeriets pressemeddelelse med link til aftaletekst til aftalen om at forlænge kompensationsordningen for større arrangementer kan læses her.

Kompensationsordning til særligt nødlidende kulturinstitutioner
På Kulturministeriets område er der indgået en aftale om at oprette en nødpulje til en kompensationsordning, som skal gøre det muligt for kulturinstitutioner og visse virksomheder, fonde og foreninger at opnå kompensation, såfremt de har udtømt mulighederne for kompensation i de generelle støtteordninger. Aftalen har fire overordnede punkter:

  • Selvejende og kommunale institutioner, fonde og foreninger, som allerede modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, vil under visse betingelser kunne opnå kompensation for udgifter knyttet til perioden fra 9. marts 2020 til og med 8. juli 2020
  • Til professionel scenekunstvirksomhed i form af revy e.l., der ikke modtager driftstilskud fra Kulturministeriet eller er omfattet af Kulturministeriets øvrige hjælpepakker, og som i 2020 har planlagt at opføre forestillinger i mere end 2 uger og mindre end 6 måneder på lokationer, hvor der ville være plads til mere end 100 tilskuere pr. forestilling, vil der under visse forudsætninger kunne ydes kompensation til omkostninger knyttet til perioden fra 9. marts 2020 til og med 31. august 2020, dog maksimalt 80 % af omkostningerne
  • Til selvejende og kommunale institutioner, fonde og foreninger, som allerede modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, vil der under visse betingelser kunne ydes kompensation for produktionsomkostninger knyttet til aktiviteter, der skulle have været afholdt i perioden fra 9. marts 2020 til og med 8. juli 2020, fx omkostninger til aflyste eller udskudte forestillinger eller udstillinger, dog maksimalt 80 % af udgifterne
  • Kommunale institutioner, som allerede modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, samt visse større kommunale koncert- og kulturhuse vil kunne søge om lønkompensation og kompensation for faste udgifter, såfremt kravene til de to kompensationsordninger er opfyldt

Kulturministeriets pressemeddelelse med link til aftaletekst til aftalen om en kompensationsordning til særligt nødlidende kulturinstitutioner kan læses her.

Kompensationsordning for kulturinstitutioner – selvejende institutioner, organisationer mv. med 50 % eller mere i offentlig støtte
Den 6. april 2020 blev der indgået en politisk aftale om at udvide lønkompensationsordningen og kompensationsordningen for virksomheders faste omkostninger, således at kompensationsordningerne også vil komme til at omfatte kulturinstitutioner i form af selvejende institutioner, foreninger og fonde mv., hvor offentlige tilskud til drift udgør mere end 50 % af deres ordinære driftsudgifter. Udvidelsen vil ikke komme til at omfatte statslige institutioner. Det er ikke oplyst, hvornår denne udvidelse af kompensationsordningerne vil træde i kraft.

Kulturministeriets pressemeddelelse med link til faktaark om aftalen kan læses her.

Ovenstående er ikke en udtømmende gennemgang af indholdet af de politiske aftaler fra lørdag, den 18. april 2020, der derudover indeholder en række yderligere tiltag.

Det er fortsat vigtigt, at man i forbindelse med ansøgningsprocessen sikrer sig, at man opfylder betingelserne for støtte i hver enkelt ordning.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet