Coronavirus – Offentligt ansattes modtagelse af gaver

Ombudsmanden har for nylig forholdt sig til offentligt ansattes mulighed for at modtage gaver under COVID-19. Konklusionen er, at de almindelige regler for offentligt ansattes modtagelse af gaver finder anvendelse – også i en tid med COVID-19.

Norrbomvinding 59132

Offentligt ansatte må som udgangspunkt ikke modtage gaver eller andre fordele fra borgere eller virksomheder i forbindelse med deres arbejde. Dette skyldes, at der i modsat fald ville kunne opstå tvivl om offentligt ansattes saglighed eller upartiskhed i forbindelse med varetagelsen af deres opgaver. Men kan der gøres undtagelse til dette klare udgangspunkt i en tid med COVID-19? Det spørgsmål har ombudsmanden for nylig forholdt sig til.

Forud for den konkrete sag var det omtalt i forskellige medier, at flere hospitalsansatte var blevet tilbudt gaver fra virksomheder og andre, som ønskede at udvise støtte og taknemlighed til det sundhedsfaglige personale for deres indsats i forbindelse med COVID-19.

Da en sygehusdirektør i den anledning gav udtryk for, at gaver var velkomne, men at de på grund af risikoen for smittefare først måtte gives efter COVID-19-epedemien, gik ombudsmanden ind i sagen og anmodede den region, hvor sygehusdirektøren var ansat, om en udtalelse om regionens retningslinjer for modtagelse af gaver.

Særlige retningslinjer under COVID-19?
Under henvisning til de almindelige retningslinjer for modtagelse af gaver anførte regionen i sin udtalelse til ombudsmanden, at hospitalsansatte som det helt klare udgangspunkt ikke må modtage gaver fra virksomheder eller andre i forbindelse med deres arbejde.

Som supplement til de gældende retningslinjer havde regionen imidlertid udarbejdet nogle særlige retningslinjer for håndtering af bl.a. gaver under COVID-19. Af disse supplerende retningslinjer fremgik, at gaver – af hensyn til smitterisikoen – måtte afvises, og at man henstillede til, at ”eventuelle erkendtligheder til personalet eller hospitalet” først blev givet efter COVID-19-epedimien.

I sin udtalelse til ombudsmanden erkendte regionen, at formuleringen i de supplerende retningslinjer kunne efterlade et indtryk af, at hospitalspersonalet under COVID-19 havde mulighed for at modtage gaver i videre omfang end sædvanligt.

Regionen tilkendegav derfor over for ombudsmanden, at regionen ville præcisere de supplerende retningslinjer, så der ikke kunne være tvivl om, at de almindelige retningslinjer for modtagelse af gaver fortsat fandt anvendelse – også i forbindelse med COVID-19.

Herefter – og i lyset af, at regionen havde oplyst, at der ville blive foretaget en præcisering af de supplerende retningslinjer – fandt ombudsmanden ikke anledning til at foretage sig yderligere i sagen.

Norrbom Vinding bemærker

  • at ombudsmanden i sagen bekræfter de almindelige forvaltningsretlige principper, hvorefter offentligt ansatte kun undtagelsesvis kan modtage gaver eller andre fordele fra borgere eller virksomheder, som de tilbydes i kraft af deres ansættelse, og
  • at ombudsmanden samtidig afviser, at den særlige situation som følge af COVID-19 på et generelt plan skulle have betydning for vurderingen af, om en gave eller anden fordel falder inden for rammerne af, hvad en offentligt ansat kan modtage af gaver eller andre fordele.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet