Coronavirus – lovforslag vedrørende ret til sygedagpenge for medarbejdere i øget risiko vedtaget

Folketinget har nu vedtaget forslaget til lov om ændring af sygedagpengeloven, som giver medarbejdere i øget risiko ved smitte med COVID-19 og medarbejdere, der er pårørende til personer i øget risiko, mulighed for at få ret til sygedagpenge. Tilsvarende opnår arbejdsgivere, der udbetaler løn under fraværet, mulighed for at få sygedagpengerefusion fra første fraværsdag.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Vi har tidligere omtalt den politiske aftale, der blev indgået den 15. maj 2020 om sygedagpenge til medarbejdere i øget risiko. Omtalen findes her.

Regeringen fremsatte tirsdag den 19. maj 2020 forslag til lov om ændring af sygedagpengeloven, som efter en hastebehandling i Folketinget blev vedtaget onsdag den 20. maj 2020. Det fremsatte lovforslag med bemærkninger præciserer ordningen på en række punkter, herunder følgende:

 • Medarbejderen skal over for kommunen kunne dokumentere, at vedkommende efter en konkret og individuel, lægelig vurdering, foretaget med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer for personer i øget risiko, er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19. Lægen kan vejlede om de generelle smittereducerende hensyn på arbejdspladser, men giver ikke konkret vejledning i forhold til den enkelte arbejdsplads.
 • Det er medarbejderen, der skal betale for den lægeerklæring, der skal udstedes. Kommunen refunderer medarbejderens udgift, såfremt betingelserne for at opnå ret til sygedagpenge er opfyldt.
 • Det er præciseret, at medarbejderen også skal indhente en erklæring fra arbejdsgiver, hvori denne erklærer, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller ændre arbejdsopgaverne, så arbejdet kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer i øget risiko, herunder at hjemmearbejde ikke er en mulighed. Det er endvidere præciseret, at det er en forudsætning, at der er enighed mellem arbejdsgiveren og medarbejderen om, ”at der ikke kan tages de nødvendige hensyn på arbejdspladsen”.
 • Arbejdsgiver skal desuden udarbejde en erklæring om, at medarbejderen fritages helt for sin arbejdsforpligtelse.
 • For medarbejdere, der deler husstand med personer i øget risiko, er det præciseret, at der skal være en familiemæssig tilknytning mellem medarbejderen og personen i øget risiko, før medarbejderen kan anses for at være en pårørende. Samlevende par opfylder denne betingelse uanset samlivets længde.
 • Disse medarbejdere skal ligeledes dokumentere, at den pågældende person i husstanden efter en konkret og individuel, lægelig vurdering er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, og arbejdsgiveren skal afgive en erklæring om, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller ændre arbejdsopgaverne, således at medarbejderens arbejde kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for medarbejdere, der er pårørende til personer i øget risiko ved smitte.
 • En medarbejder, som mister sit arbejde, mens vedkommende er omfattet af ordningen, kan bevare retten til at modtage sygedagpenge under ordningen, indtil ordningen udløber.
 • Det er indledningsvis i bemærkningerne til lovforslaget præciseret, at det almindelige ansættelsesretlige udgangspunkt er, at der ikke vil være lovligt forfald i en situation, hvor medarbejderens fravær ikke skyldes egen sygdom men derimod skyldes medarbejderens eller et familiemedlems særlige risiko for at blive syg, medmindre dette følger af den individuelle ansættelsesaftale eller kollektiv overenskomst. Retten til fravær vil derfor som udgangspunkt også forudsætte, at der indgås en aftale med arbejdsgiver herom, og en sådan aftale vil nu med ændringen af sygedagpengeloven – hvis de øvrige fastsatte betingelser er opfyldt – kunne føre til, at medarbejderen opnår ret til sygedagpenge.
 • Udgangspunktet vil således også være, at der ikke vil være ret til løn under fraværet, medmindre en sådan ret kan udledes af den individuelle ansættelsesaftale eller en kollektiv overenskomst, eller der indgås en særskilt aftale herom med arbejdsgiver.
 • Hvis arbejdsgiver måtte vælge at udbetale løn, eller der måtte være en pligt hertil i medfør af eksempelvis en kollektiv aftale, følger det af den nu gennemførte ændring af sygedagpengeloven, at arbejdsgiver vil have ret til refusion fra første fraværsdag.
 • Det er i bemærkningerne til lovforslaget præciseret, at retsstillingen i forhold til lovligt forfald (og eventuelt også retten til løn) vil kunne være anderledes, hvis medarbejderen i øget risiko vil være nødt til at forlade arbejdspladsen, fordi arbejdsgiveren ikke lever op til de arbejdsmiljøretlige krav, der i forhold til risikoen for smitte med COVID-19 i høj grad er baseret på retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen.

Det er væsentligt at være opmærksom på, at det i bemærkningerne til lovforslaget er fremhævet, at det er Sundhedsstyrelsens nuværende vurdering, at størstedelen af medarbejdere i øget risiko og medarbejdere, som er pårørende til personer i øget risiko, godt kan varetage deres sædvanlige arbejdsopgaver, hvis der tages de særlige forholdsregler, herunder skærpet hygiejne og afstand, der anbefales for personer i øget risiko. Det vil derfor også først være muligt at komme i betragtning til sygedagpenge, hvis det enten ikke er muligt at iagttage disse særlige forholdsregler på arbejdspladsen, eller det er den lægelige vurdering, at disse forholdsregler ikke i tilstrækkelig grad vil beskytte medarbejderen, og det ikke vil være muligt at omplacere medarbejderen til andre arbejdsopgaver.

Det er dog Sundhedsstyrelsens anbefaling, at medarbejdere i øget risiko og medarbejdere, der er pårørende til personer i øget risiko, der er ansat i sundheds-, social eller ældresektoren, ikke skal varetage opgaver, hvor de har tæt kontakt til personer, hvor der er mistanke om eller bekræftet smitte med COVID-19. I det omfang det ikke er muligt at omplacere medarbejdere i denne gruppe, vil det således være relevant at overveje indgåelse af en aftale om ret til fravær, der – i det omfang de øvrige betingelser er opfyldt - vil give mulighed for, at medarbejderen kan oppebære sygedagpenge.

Lovændringen trådte i kraft i forbindelse med vedtagelsen af lovforslaget onsdag den 20. maj 2020, og den nye ordning vil gælde for fravær fra denne dato frem til og med den 31. august 2020. De nye regler ophæves automatisk den 1. januar 2021.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet