Coronavirus: Lovforslag om whistleblower­ordning for COVID-19-kompensations­ordninger vedtaget

Folketinget har netop vedtaget det for nylig fremsatte lovforslag om indførelse af en whistleblowerordning for de kompensationsordninger, der er sat i værk som følge af COVID-19. Det vedtagne lovforslag indfører bl.a. en beskyttelse af medarbejdere, der har benyttet sig af whistleblowerordningen.

Norrbomvinding 10237

I sidste uge fremsatte regeringen et lovforslag om etablering af en whistleblowerordning for de erhvervsrettede kompensationsordninger, der er blevet etableret med henblik på at afbøde konsekvenserne af COVID-19. Efter hastebehandling i Folketinget er lovforslaget nu vedtaget.

Lovforslaget blev fremsat i kølvandet på den politiske aftale om hurtig og sikker udbetaling af kompensation som følge af COVID-19 og har til formål at mindske svindel og misbrug af kompensationsordningerne.

Med etableringen af den nye whistleblowerordning gives medarbejdere, virksomheder og organisationer mv. mulighed for anonymt at indberette oplysninger om mistanke om svindel med kompensationsordninger til Erhvervsstyrelsen. Eftersom anmeldelse vil skulle ske ved brug af NemID, vil anmeldelsen dog ikke være anonym over for Erhvervsstyrelsens medarbejdere eller andre offentlige myndigheder, som Erhvervsstyrelsen udveksler oplysninger med i forbindelse med behandlingen af anmeldelsen. For at sikre anonymitet i forhold til andre er der gjort undtagelse fra almindelige regler om aktindsigt efter de offentligretlige regler og indsigt efter de databeskyttelsesretlige regler. Herved sikres det, at en (juridisk eller fysisk) person, der er indberettet om, ikke kan gøre sig bekendt med identiteten af en indberetter.

Det vedtagne lovforslag indeholder en ”nyskabelse” i forhold til det fremsatte lovforslag. Således er det tilføjet, at en virksomhed ikke må udsætte sine medarbejdere eller tidligere medarbejdere for ”ufordelagtig behandling” eller ”ufordelagtige følger”, som følge af at vedkommende har foretaget indberetning af en virksomheds overtrædelse eller potentielle overtrædelse af reglerne for kompensationsordningerne.

Af bemærkningerne i betænkningen over lovforslaget fremgår, at alle former for ufordelagtig behandling eller ufordelagtige følger som udgangspunkt vil være omfattet af forbuddet – herunder afskedigelse, degradering, forflyttelse, chikane eller lignende.

Det vil være op til medarbejderen at bevise, at ufordelagtig behandling eller ufordelagtige følger skyldes medarbejderens indberetning via whistleblowerordningen.

Hvis en virksomhed udsætter en medarbejder for ufordelagtig behandling eller ufordelagtige følger, vil medarbejderen kunne blive tilkendt en godtgørelse i overensstemmelse med principperne i ligebehandlingsloven. En sådan godtgørelse skal ifølge lovforslaget fastsættes under hensyn til medarbejderens ansættelsestid og sagens omstændigheder i øvrigt.

Vores tidligere nyhed med en nærmere gennemgang af lovforslaget som fremsat kan læses her.

Loven vil træde i kraft, når loven bliver bekendtgjort i Lovtidende.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet