Coronavirus – Lovforslag om varsling af ferie i den forlængede lønkompensationsperiode fremsat

Regeringen har fremsat et lovforslag om ændring af reglerne for varsling og ændring af ferie i lønkompensationsperioden fra den 9. juli 2020 til og med den 29. august 2020.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Vi har tidligere omtalt trepartsaftalen om forlængelse og udfasning af lønkompensationsordningen. En del af denne aftale er, at medarbejdere, som er omfattet af lønkompensationsordningen i den forlængede periode fra den 9. juli 2020 til og med den 29. august 2020, skal afholde 15 dages ferie (3 uger), medmindre de ikke har 3 ugers betalt ferie til rådighed. Omtalen kan læses her.

Med lovforslaget foreslås det at ændre reglerne for varsling og ændring af ferie for medarbejdere, som er omfattet af lønkompensationsordningen i den forlængede periode. Ændringerne vil kun finde anvendelse på betalt ferie optjent efter ferieloven. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at fondsferiedage ikke vil være omfattet, mens elevers ret til betalt ferie efter ferielovens regler derimod vil være omfattet. Herudover fremgår det, at arbejdsgiveren ikke vil kunne varsle kollektiv ferielukning efter de forkortede varsler, med den konsekvens at medarbejdere, som ikke har optjent tilstrækkelig ferie, selv skal betale for feriedagene.

Forkortet frist for varsling af ferie og ændring af allerede fastsat ferie
Arbejdsgiveren vil efter de nye regler kunne varsle afholdelse af op til 3 ugers ferie i perioden fra den 9. juli 2020 til og med den 29. august 2020 med et forkortet varsel på helt ned til 1 dag, uanset hvad de sædvanlige varsler er.

Derudover vil der blive mulighed for at ændre ferie, der allerede er fastsat/placeret uden for perioden fra den 9. juli 2020 til og med den 29. august 2020, således at de berørte medarbejdere kan afholde op til 3 ugers ferie i den forlængede periode. Medarbejdere, hvis ferie bliver ændret, vil fortsat (som forudsat i ferieloven) være berettiget til at få erstattet eventuelle økonomiske tab som følge af ændringen, fx i form af erstatning for afbestilling af flybilletter, hoteller o.l.

Lovændringen vil ikke give arbejdsgiveren ret til at afbryde allerede påbegyndt ferie.

Både ved varsling af ferie med forkortet varsel og ved ændring af allerede fastlagt ferie skal arbejdsgiveren overholde de øvrige regler i ferieloven, overenskomster mv. Det betyder bl.a., at placeringen af ferien som udgangspunkt vil skulle aftales efter forhandling med den enkelte medarbejder, og under hensyntagen til virksomhedens drift skal medarbejderens ønske om feriens placering så vidt muligt imødekommes. En eventuel varsling af ferien vil endvidere skulle gennemføres så tidligt som muligt, og således at hele ferien som udgangspunkt skal gives sammenhængende (hvis der er tale om hovedferie).

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at ferien vil skulle placeres i en konkret periode. Dette betyder, at det ikke vil blive muligt for arbejdsgiveren at varsle, at ferien vil blive anset for afholdt på et ikke nærmere specificeret tidspunkt i lønkompensationsperioden.

Lovforslaget forventes at blive anden- og tredjebehandlet torsdag den 25. juni 2020. Norrbom Vinding følger med i processen og vil følge op med en nyhed, når der foreligger nyt om lovforslaget.

Forslaget udmønter kun en del af trepartsaftalen om forlængelse og udfasning af lønkompensationsperioden. Det er således bl.a. fortsat uafklaret, hvordan medarbejdere, der ikke har 3 ugers betalt ferie til rådighed, vil være stillet. Spørgsmålet er således, om arbejdsgiveren i de 3 uger, hvor der ikke vil kunne opnås lønkompensation, vil kunne kalde de pågældende medarbejdere tilbage på arbejde, uden at dette i øvrigt påvirker virksomhedens mulighed for at oppebære lønkompensation. Det må forventes, at dette vil blive afklaret inden den forventede vedtagelse af lovforslaget den 25. juni 2020.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet