Coronavirus – Lovforslag om lønkompensation til private virksomheder

Regeringen har nu fremsat lovforslaget om lønkompensation til private virksomheder. Lovforslaget skaber på en række punkter klarhed over ordningen, om end der stadig er en række vigtige afgrænsningsproblemer, som mangler at blive afklaret.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Vi har tidligere omtalt trepartsaftalen, der er lavet mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om lønkompensation til virksomheder, der som følge af den økonomiske situation står over for at skulle gennemføre afskedigelser. Omtalen findes her

Regeringen har i dag fremsat lovforslag om ordningen med lønkompensation. Lovforslaget er i overensstemmelse med den indgåede trepartsaftale.

Hjemsendelse sker på de vilkår, der følger af aktstykke, nr. 108 af 17. marts 2020 om etablering af en midlertidig lønkompensationsordning. Aktstykket kan findes her

Overordnet er indholdet i ordningen:

  • Virksomhederne vil i perioden 9. marts 2020 til 9. juni 2020 kunne hjemsende de berørte lønmodtagere med fuld løn, men vil til gengæld kunne opnå lønkompensation efter ansøgning til Erhvervsstyrelsen
  • Ordningen vil omfatte virksomheder, som står over for at varsle afskedigelser af minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte
  • Ordningen omfatter medarbejdere, der var ansat den 9. marts 2020, og medarbejdere kan sendes hjem med lønkompensation med 1 dags varsel. Virksomheder kan løbende sende flere medarbejdere hjem, hvis der opstår behov for det
  • Ordningen er betinget af, at virksomheden fravælger eksisterende ordninger for hjemsendelse uden løn, og virksomheden må ikke få dækket de samme omkostninger af andre hjælpepakker
  • Lønkompensationen til virksomheden vil for funktionærer udgøre 75 % af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat, hvis virksomheden vælger at hjemsende medarbejderne i stedet for at afskedige dem. For alle medarbejdere, der ikke er funktionærer, vil lønkompensationen udgøre 90 % af medarbejdernes løn, dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat
  • Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, har ikke ret til løn i 5 arbejdsdage under hjemsendelsen. De 5 dage fordeles forholdsmæssigt over perioden. I stedet kan 1) lønmodtageren vælge at afholde ferie eller afspadsering, 2) det kan aftales, at lønmodtageren afholder ferie, som først optjenes senere, 3) lønmodtageren vælge af holde ferie optjent i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019, eller 4) lønmodtageren kan vælge at holde tjenestefri uden løn. Det aftales mellem lønmodtageren og arbejdsgiver, hvornår den lønfri periode placeres under hjemsendelsen.
  • Når hjemsendelsesperioden ophører, genindtræder lønmedtageren i de ansættelsesvilkår, der var gældende på tidspunktet for hjemsendelsen
  • En virksomhed kan som udgangspunkt kun træde ind i og ud af ordningen én gang. Det er derfor vigtigt, at virksomheden nøje sikrer sig, at betingelserne for at være omfattet af lønkompensationsordning er opfyldt ved indtræden og vedbliver med at være opfyldt, lige så længe virksomheden ønsker at være omfattet af ordningen

Der er stadig en række uafklarede spørgsmål knyttet til ordningen, herunder om der kan aftales midlertidig eller permanent lønnedgang i tilknytning til ordningen. Derudover er der som led i behandlingen af lovforslaget stillet en række spørgsmål til lovforslaget. Disse spørgsmål er i skrivende stund endnu ikke besvaret.

Norrbom Vinding vil følge op, når den endelige lov er vedtaget.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet