Coronavirus – Lovforslag om lønkompensation til private virksomheder vedtaget

Regeringen har nu vedtaget lovforslaget om lønkompensation til private virksomheder, og der er i den forbindelse kommet svar på en række spørgsmål.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Regeringen fremsatte i mandags lovforslag om ordningen med lønkompensation, der udmønter aftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om lønkompensation til virksomheder, der som følge af den økonomiske situation står over for at skulle gennemføre afskedigelser. Vores nyhed om lovforslaget kan findes her

Særligt to forhold, som begge er opstået i forbindelse med behandlingen af lovforslaget, er essentielle at bemærke:

  1. Det vil være muligt, at ordningen med lønkompensation kan kombineres med aftalt lønnedgang. Det er dog en forudsætning, at lønnedgangen indføres ved aftale med en medarbejderrepræsentant eller et flertal af de berørte medarbejdere. Disse medarbejdere vil til gengæld ikke være omfattet af kravet om at skulle afholde en periode for egen regning under hjemsendelsen, og vil således være berettiget til at modtage løn i hele hjemsendelsesperioden.
  2. Antallet af de dage, hvor medarbejderen ikke får løn under hjemsendelsen, men hvor medarbejderen i stedet skal afholde ferie eller anden opsparet frihed, skal opgøres forholdsmæssigt i forhold til hjemsendelsesperiodens længde. For medarbejdere, der er hjemsendt i hele lønkompensationsperioden (fra den 9. marts til den 9. juni 2020), udgør perioden uden ret til løn således 5 arbejdsdage. For medarbejdere, der alene er hjemsendt i eksempelvis 1 måned, udgør perioden uden løn en tredjedel af 5 arbejdsdage, hvilket vil sige 1,67 arbejdsdage.

    Arbejdsgiveren fastsætter ferieperioden efter forhandling med medarbejderen. Kan der ikke opnås enighed, placerer arbejdsgiveren dagene forholdsmæssigt over perioden.

Herudover er der stillet og besvaret en række spørgsmål i forbindelse med lovforslagets behandling, der på en række punkter skaber større klarhed over ordningen – herunder at medarbejdernes arbejdspligt i hjemsendelsesperioden er suspenderet, men at perioden tælles med i medarbejderens anciennitet, og at hjemsendelsen ikke forhindrer medarbejderen i selv at opsige ansættelsesforholdet. I en sådan situation vil medarbejderen forsat være en del af ordningen.

Det er desuden blevet præciseret, at arbejdsgiveren kan afbryde hjemsendelsen med 1 dags varsel, hvorefter medarbejderen genindtræder i de ansættelsesvilkår, der var gældende på hjemsendelsestidspunktet.

Omvendt er der stadig på en række andre punkter en vis uklarhed om grænserne for ordningen, og arbejdsgiverne opfordres derfor til at sikre sig, at de administrerer ordningen på en måde, så de ikke risikerer at miste adgangen til lønkompensation.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet