Coronavirus – Aktstykke om forlængelse af lønkompen­sationsordningen og lovforslag om varsling af ferie i den forlængede periode

Erhvervsministeriet har udarbejdet et aktstykke om forlængelse af lønkompensationsordningen fra den 9. juli 2020 til og med den 29. august 2020, og regeringen har fremsat lovforslag om ændring af reglerne for varsling og ændring af ferie i denne periode.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Vi har tidligere omtalt trepartsaftalen om forlængelse og udfasning af lønkompensationsordningen. Af aftaleteksten fremgår det, at medarbejdere, som er omfattet af lønkompensationsordningen i den forlængede periode fra den 9. juli 2020 til og med den 29. august 2020, skal afholde 15 dages ferie (3 uger), medmindre de ikke har 3 ugers betalt ferie til rådighed. Der vil dog være en periode på 3 uger for alle omfattede medarbejdere, hvor arbejdsgiveren ikke kan opnå lønkompensation. Omtalen kan læses her.

Aktstykke om forlængelse af lønkompensationsperioden
Erhvervsministeriet har nu udarbejdet et aktstykke vedrørende forlængelsen af lønkompensationsordningen. Det fremgår bl.a. af aktstykket, at arbejdsgiveren selv kan beslutte, om de medarbejdere, som omfattes af ordningen i den forlængede periode, skal varsles på ferie i de 3 uger, hvor arbejdsgiver ikke kan modtage lønkompensation, eller om medarbejderne skal arbejde. Det fremgår ikke af aktstykket, men det må lægges til grund, at arbejdsgiveren tillige kan vælge at lade en medarbejder være hjemsendt med løn i hele eller dele af perioden på de 3 uger, selv om medarbejderen ikke har betalt ferie til rådighed.

Der er således sket en ændring i forhold til trepartsaftalens aftaletekst, hvor det fremgik, at det var et krav, at de hjemsendte medarbejdere, der havde betalt ferie til rådighed, skulle afholde 3 ugers ferie i den forlængede periode.

Aktstykket er endnu ikke tiltrådt, men det må forventes, at kravene til afholdelse af ferie i den forlængede periode vil blive udformet i overensstemmelse med det udarbejdede aktstykke.

Lovforslag om forkortet frist for varsling af ferie og ændring af allerede fastsat ferie
Med lovforslaget foreslås det at ændre reglerne for varsling og ændring af ferie for medarbejdere, som er omfattet af lønkompensationsordningen i den forlængede periode fra den 9. juli 2020 til og med den 29. august 2020. Ændringerne vil kun finde anvendelse på betalt ferie optjent efter ferieloven. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at fondsferiedage ikke vil være omfattet, mens elevers ret til betalt ferie efter ferielovens regler derimod vil være omfattet. Herudover fremgår det, at arbejdsgiveren ikke vil kunne varsle kollektiv ferielukning efter de forkortede varsler, med den konsekvens at medarbejdere, som ikke har optjent tilstrækkelig ferie, selv skal betale for feriedagene.

Arbejdsgiveren vil efter de nye regler kunne varsle afholdelse af op til 3 ugers ferie i perioden fra den 9. juli 2020 til og med den 29. august 2020 med et forkortet varsel på helt ned til 1 dag, uanset at de sædvanlige varsler efter ferieloven jo er henholdsvis 3 måneder for hovedferien og 1 måned for restferien.

Derudover vil der blive mulighed for at ændre ferie, der allerede er fastsat/placeret uden for perioden fra den 9. juli 2020 til og med den 29. august 2020, således at de berørte medarbejdere kan pålægges at afholde op til 3 ugers ferie i den forlængede periode. Medarbejdere, hvis ferie bliver ændret, vil fortsat (som forudsat i ferieloven) være berettiget til at få erstattet eventuelle økonomiske tab som følge af ændringen, fx i form af erstatning for afbestilling af flybilletter, hoteller o.l.

Lovændringen vil ikke give arbejdsgiveren ret til at afbryde allerede påbegyndt ferie.

Både ved varsling af ferie med forkortet varsel og ved ændring af allerede fastlagt ferie skal arbejdsgiveren overholde de øvrige regler i ferieloven, overenskomster mv. Det betyder bl.a., at placeringen af ferien som udgangspunkt vil skulle aftales efter forhandling med den enkelte medarbejder, og under hensyntagen til virksomhedens drift skal medarbejderens ønske om feriens placering så vidt muligt imødekommes. En eventuel varsling af ferien vil endvidere skulle gennemføres så tidligt som muligt, og således at hele ferien som udgangspunkt gives sammenhængende (hvis der er tale om hovedferie).

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at ferien vil skulle placeres i en konkret periode. Dette betyder, at det ikke vil blive muligt for arbejdsgiveren at varsle, at ferien vil blive anset for afholdt på et ikke nærmere specificeret tidspunkt i lønkompensationsperioden.

Lovforslaget forventes at blive anden- og tredjebehandlet torsdag den 25. juni 2020. Norrbom Vinding følger med i processen og vil følge op med en nyhed, når der foreligger nyt om lovforslaget. Norrbom Vinding vil selvfølgelig ligeledes følge med i den videre udmøntning af trepartsaftalen, hvad enten dette vil ske i form af en lovændring eller en bekendtgørelse.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet