Chikane på Facebook

Det var strafbart, da en borger delte en artikel fra sin Facebook-profil, hvor hun i opslaget fremførte alvorlige beskyldninger mod en kommunal afdelingschef.

NV Highres-3.jpg

I 2016 blev der indsat en ny bestemmelse i straffeloven, hvorefter chikane af offentligt ansatte medarbejdere kan straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år. I denne sag skulle byretten tage stilling til, om en borgers Facebook-opslag vedrørende en kommunal afdelingsleder var at anse for chikane i straffelovens forstand.

Sagen handlede om en borger, der var frustreret over en kommunes sagsbehandling i forbindelse med ombygningen af hendes hus. Det var borgerens opfattelse, at den afgørelse, en kommunal afdelingsleder havde truffet, ikke understøttede det behov, som hendes handicappede søn havde.

Da borgeren senere blev opmærksom på en artikel om afdelingslederen, valgte hun at dele denne på sin Facebook-profil, som var offentligt tilgængelig. Borgeren skrev samtidig, at afdelingslederen havde forvoldt skade på børn, unge og handicappede, samt at hun var skyld i, at flere voksne og børn ikke fik den rette træning, hvilket havde ført til dødsfald. Afslutningsvist anførte borgeren: ”Må karma ramme!”

Da sager om chikane er undergivet offentlig påtale, indgav kommunen politianmeldelse, og anklagemyndigheden rejste herefter tiltale mod borgeren.

Lå ud over, hvad en offentligt ansat må tåle
Borgeren forklarede i retten, at opslaget var skrevet i frustration, og at hun følte sig magtesløs i forhold til behandlingen af sønnens sager ved kommunen. Heroverfor forklarede afdelingslederen, at hun havde udført sit arbejde inden for den ramme, der lovmæssigt og politisk var bestemt, og at hun ikke før var blevet kritiseret for sit arbejde.

Byretten henviste indledningsvis til lovforslaget vedrørende indførelsen af ”respektpakken” i 2016 – som skærpede straffen for chikane af offentligt ansatte medarbejdere – hvoraf det fremgår, at enkeltstående opslag på sociale medier i særlige tilfælde kan have et indhold af en sådan grovhed, at dette kan straffes.

Under henvisning hertil fandt byretten, at fordi borgeren i Facebook-opslaget direkte skrev, at afdelingschefen havde forvoldt skade på andre mennesker, samt at hendes afgørelser var skyld i dødsfald, måtte de fremsatte ytringer kvalificeres som chikane af afdelingslederen, som lå ud over, ”hvad en offentligt ansat må tåle som led i en almindelig kritik fra borgerne”.

Borgeren blev derfor idømt en bødestraf for overtrædelse af straffeloven.

Norrbom Vinding bemærker

  • at dommen er et blandt flere nyere eksempler på, at chikane af offentligt ansatte medarbejdere kan føre til domfældelse, og
  • at dommen samtidig viser, at selv enkeltstående opslag på Facebook kan være af en sådan grovhed, at de er at anse for chikane i straffelovens forstand.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet