Arbejdsulykke på pastafabrikken

Arbejdsgiver var ansvarlig for arbejdsulykke, der muligvis var forårsaget af medarbejderen selv, da der ikke forelå instruks om, hvordan dette skulle undgås.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

En arbejdsgiver kan blive erstatningsansvarlig for skader, der opstår under arbejdet, hvis de almindelige betingelser for erstatningsansvar er opfyldt. I denne sag skulle Østre Landsret tage stilling til, om en arbejdsgiver kunne anses for at have handlet ansvarspådragende i en situation, hvor medarbejderen selv var årsagen til et ammoniakudslip, hvor medarbejderen pådrog sig skader.

Sagen handlede om en procesarbejder, der var ansat på en virksomhed, der producerede ris og pasta. Procesarbejderen rengjorde bl.a. fabrikkens industrimaskiner. I forbindelse med en nedlukning af produktionen for sommeren skulle han rengøre en industrifryser, der blev beskrevet som værende på størrelse med et parcelhus. Han anvendte en højtryksspuler, men på grund af dennes kraft kunne han ikke samtidig balancere på en stige, og han satte sig derfor overskrævs på et rør omkring tre meter over jorden.

Under denne proces løsnede der sig en omløber, der fastgjorde et rør, og der sivede ammoniakdampe ud i rummet. Procesarbejderen oplevede straks voldsomt ubehag og vejrtrækningsproblemer og måtte hjælpes væk fra udslippet. Efterfølgende blev ulykken anerkendt som en arbejdsskade, og procesmedarbejderen fik konstateret varigt mén og tab af erhvervsevne, da han dagligt oplevede vejrtrækningsbesvær og åndenød.

3F anlagde på vegne af procesmedarbejderen sag mod arbejdsgiveren med krav om godtgørelse for svie og smerte og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. 3F gjorde under sagen gældende, at arbejdsgiveren havde tilsidesat sine arbejdsmiljøretlige forpligtelser ved ikke at sikre sig, at arbejdet var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, herunder ved at sikre, at omløbere ikke kunne løsne sig ved rengøring, og at procesmedarbejderen ikke havde fået tilstrækkelig instruktion i arbejdet og de eventuelle risici, der var forbundet med dette.

Arbejdsgiveren gjorde gældende, at der var uoverensstemmelser i procesmedarbejderens forklaring om episoden, og at skønsmandens udtalelse i sagen understøttede, at omløberen ikke kunne være blevet løsnet af højtryksspuleren, men at dette måtte være sket ved et spark eller stød fra procesmedarbejderen.

Der var derfor ingen dokumentation for, at udslippet skyldtes fejl eller forsømmelser fra arbejdsgiverens side, og procesarbejderen havde derudover modtaget sædvanlig instruktion om den type opgaver ved sin ansættelse. Der var endvidere tale om en ukompliceret opgave for en medarbejder med mange års erhvervserfaring.

Ansvarlig uanset fejl ved anlæg eller medarbejderens handling
Byretten udtalte, at det ikke var klart, hvad der var årsagen til, at omløberen havde løsnet sig, men byretten lagde til grund, at procesmedarbejderen ikke var blevet instrueret om, at han skulle være opmærksom på ikke at komme til at ramme særlige installationer i forbindelse med rengøringen. Arbejdsgiveren var derfor ansvarlig for uheldet ved ikke at have iagttaget sin instruktionspligt.

Selvom procesmedarbejderen var ryger og overvægtig, var dette ifølge Retslægerådet ikke årsagen til hans astmalignede symptomer, hvorfor der var årsagssammenhæng mellem ulykken og hans tilstand. Arbejdsgiveren blev derfor pålagt at betale erstatning.

Landsretten stadfæstede afgørelsen med en bemærkning om, at der for landsretten var enighed mellem parterne om, at ulykken sandsynligvis var forårsaget af, at procesmedarbejderen havde ramt installationen. Uanset om ulykken skyldtes mangler ved anlægget eller procesmedarbejderens handling, var der imidlertid en særlig risiko forbundet med rengøringsarbejdet, som medarbejderen ikke var blevet instrueret om. Arbejdsgiveren var derfor erstatningsansvarlig.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen illustrerer, at det er afgørende, at der foreligger procedurer eller gives instruktion med henblik på forebyggelse af arbejdsulykker ved arbejdsopgaver forbundet med en særlig risiko, og
  • at dette i modsat fald – alt efter omstændighederne i den konkrete sag – kan føre til, at arbejdsgiveren bliver erstatningsansvarlig.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet