Arbejdsmangel med nyansatte

Det var sagligt, at et luftfartsselskab opsagde en række piloter og kabinemedarbejdere pga. arbejdsmangel, selv om selskabet umiddelbart forinden havde ansat flere nye medarbejdere.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Når en arbejdsgiver afskediger medarbejdere pga. arbejdsmangel, er udgangspunktet ansættelsesretligt, at arbejdsgiveren ud fra saglige hensyn til virksomhedens drift kan beslutte, hvilke medarbejdere arbejdsgiveren bedst kan undvære. I denne sag skulle et afskedigelsesnævn tage stilling til, om en række afskedigelser var sagligt begrundet i en opstået arbejdsmangel.

Sagerne handlede om et luftfartsselskab, som i forbindelse med en planlagt udvidelse af selskabets aktiviteter i efteråret 2018 havde ansat flere nye piloter og kabinemedarbejdere.

Først på vinteren samme år opsagde en kunde (et rejseselskab), som luftfartsselskabet fløj for, imidlertid en aftale om en række flyvninger med virkning allerede fra årsskiftet. Meddelelsen fra kunden gjorde, at luftfartsselskabet så sig nødsaget til at afskedige en række piloter og kabinemedarbejdere. Ingen af de nyansatte blev imidlertid afskediget i den forbindelse.

De afskedigede piloter og kabinemedarbejdere mente, at luftfartsselskabet selv havde skabt overkapaciteten ved at foretage en række nyansættelser kort tid før afskedigelserne, og at afskedigelserne derfor var usaglige. Sagen blev derfor indbragt for et afskedigelsesnævn af de afskedigede medarbejdere.

Nær tidsmæssig sammenhæng var ikke nok
Opmanden lagde efter bevisførelsen til grund, at luftfartsselskabet i det foregående år (2017) havde haft gode økonomiske resultater, og at luftfartsselskabet bl.a. på den baggrund havde planer om at udvide aktiviteterne. Opmanden lagde derudover til grund, at behovet for personalereduktioner først blev aktuelt, da kunden i december 2018 opsagde flyvningerne.

På den baggrund konkluderede opmanden, at luftfartsselskabet ikke før i slutningen af november/starten af december 2018 vidste eller burde vide, at en personalereduktion ville være nødvendig, og begrundelsen for afskedigelserne var derfor reel.

Saglige udvælgelseskriterier
Spørgsmålet var herefter, om luftfartsselskabet ved udvælgelsen af de medarbejdere, der skulle afskediges, havde lagt vægt på saglige kriterier.

De afskedigede piloter og kabinemedarbejdere havde alle en anciennitet på mellem 7 måneder og 14 år. Piloterne og kabinemedarbejderne mente, at det i sig selv var usagligt at afskedige medarbejdere med flere års anciennitet i stedet for at afskedige nyansatte medarbejdere (herunder medarbejdere, som endnu ikke var tiltrådt).

Luftfartsselskabet henviste til, at nyansættelserne ikke kunne annulleres, og at luftfartsselskabet derfor ansættelsesretligt var forpligtet til at foretage en vurdering af hele medarbejdergruppen for at afgøre, hvordan driften bedst kunne varetages fremover. Udvælgelsen af de medarbejdere, der skulle afskediges, skete på baggrund af en række forskellige kriterier, herunder sygefravær, fleksibilitet og anciennitet. I forhold til fleksibilitetskriteriet havde luftfartsselskabet under sagen forklaret, at selskabet i kraft af ansættelsesproceduren havde en begrundet formodning for, at de nyansatte medarbejdere ville opfyldte dette kriterium.

Opmanden bemærkede, at alle de nyansatte piloter var startet på kursus, inden afskedigelserne fandt sted, selv om nogle af dem formelt først tiltrådte efter afskedigelserne. For kabinemedarbejderne bemærkede opmanden, at de alle var startet på kursus før afskedigelserne, og at flere af dem var tiltrådt, før afskedigelserne fandt sted.

Opmanden fandt det på denne baggrund ikke godtgjort, at selskabet ikke havde anvendt saglige kriterier ved udvælgelsen af de piloter og kabinemedarbejdere, der blev afskediget, og på den baggrund blev luftfartsselskabet frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at en arbejdsgiver i en arbejdsmangelssituation ikke er forpligtet til at opsige nyansatte medarbejdere frem for medarbejdere med længere anciennitet, og at dette som udgangspunkt også vil gælde, selv om de nyansatte medarbejdere endnu ikke er tiltrådt, og
  • at det ansættelsesretlige princip om, at en arbejdsgiver har et relativt frit skøn over, hvilke medarbejdere der bedst kan undværes i en arbejdsmangelssituation, således også gælder i forhold til nyansatte medarbejdere, så længe de kriterier, der er anvendt for udvælgelsen, har været saglige.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet