Ansvarlig for forgiftning på kutter

En arbejdsgiver havde ikke instrueret en medarbejder i faren ved at opholde sig i lastrummet på en fiskekutter, og medarbejderen var derfor berettiget til erstatning.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Det er efter arbejdsmiljøloven arbejdsgivers ansvar at sikre, at arbejdet er tilrettelagt sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Heri ligger en forpligtelse til at instruere medarbejderen i arbejdets udførelse og til at føre tilsyn med arbejdets udførelse. Hvis man som arbejdsgiver ikke overholder sine forpligtelser, kan man blive pålagt at betale erstatning.

Sagen handlede om en medarbejder, der var ansat som pumpemand hos en arbejdsgiver, der drev virksomhed med bl.a. losning af fisk på en havn. Medarbejderen udførte sit arbejde på kajen, hvorfra han lossede fisk fra fiskekutternes lastrum. I forbindelse med en redningsaktion, hvor medarbejderen gik ned i fiskekutterens lastrum for at redde to nødstedte fiskere, blev medarbejderen forgiftet med svovlbrinte og ammoniak. Medarbejderen pådrog sig derfor en hjerneskade.

Spørgsmålet var herefter, om arbejdsgiveren var erstatningsansvarlig for denne arbejdsskade.

Arbejdsgiveren gjorde under sagen gældende, at arbejdsgiveren udelukkende var forpligtet til at instruere medarbejderen i arbejdet som pumpemand, og at der således ikke var en forpligtelse til at instruere medarbejderen i, hvordan han skulle forholde sig ombord på en fiskekutter. Medarbejderen gjorde heroverfor gældende, at arbejdsgiveren skulle have instrueret ham om risikoen ved at gå ned i lastrummet på en fiskekutter, selvom ophold i lastrummet ikke var en del af medarbejderens arbejde som pumpemand.

Arbejdsgiveren havde ikke givet behørig instruktion
I både byretten og landsretten blev arbejdsgiveren anset for at være erstatningsansvarlig, idet arbejdsgiveren ikke havde oplyst medarbejderen om de risici, der kunne være forbundet med at gå ombord på fiskekutterne.

Højesterets flertal (3-2) var enige med byretten og landsretten. Flertallet bemærkede bl.a., at medarbejderen indgik i en arbejdsproces sammen med fiskerne på fiskekutterne. Medarbejderens arbejdsopgaver havde derfor en så nær forbindelse til den del af arbejdet, der blev udført på kutterne, at det var påregneligt for arbejdsgiveren, at der kunne opstå en situation, hvor medarbejderen gik ombord på fiskekutteren.

Ved ikke at have oplyst medarbejderen – der ikke havde noget forudgående kendskab til fiskeri og havnearbejde – om ”den meget betydelige fare, der kan være ved at gå ned i lastrummet på en kutter”, fastslog Højesterets flertal, at arbejdsgiveren var erstatningsansvarlig for den skade, medarbejderen havde pådraget ved at gå ned i lastrummet.

Medarbejderen blev på denne baggrund tilkendt godtgørelse for svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste.

Højesterets mindretal stemte derimod for en frifindelse af arbejdsgiveren, idet mindretallet lagde til grund, at udviklingen af giftige stoffer i lastrummet skyldtes en ekstraordinær situation, som arbejdsgiveren ikke burde have instrueret medarbejderen om.

Norrbom vinding bemærker

  • at afgørelsen er et eksempel på, at arbejdsgivers instruktionsforpligtelse ikke nødvendigvis kun omfatter medarbejderens ”sædvanlige” arbejdsopgaver men under visse omstændigheder vil kunne udvides til tillige at omfatte opgaver, der har nær forbindelse til det sædvanlige arbejde, og
  • at det ved vurderingen af, hvor langt arbejdsgiverens instruktionsforpligtelse kan udstrækkes, vil være relevant at inddrage medarbejderens forudgående kendskab til arbejdet/branchen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet