Alt for klar i spyttet

En tjenestemand, som to gange havde spyttet på en borger, blev afskediget disciplinært. Det var OK – også selvom en forhørsleder havde foreslået en mildere sanktion.

nvi_portraetter_done_024_web.jpg

Tjenestemænd kan afskediges på flere måder. De kan bl.a. afskediges disciplinært, hvilket indebærer, at tjenestemanden ikke får tjenestemandspension allerede fra fratrædelsestidspunktet, men må vente indtil et normalt pensionstidspunkt. Men er det i orden at afskedige en tjenestemand disciplinært, når denne har spyttet på en borger efter selv at være blevet spyttet på? Det skulle Københavns Byret tage stilling til i denne sag.

Sagen vedrørte en rådhusbetjent, som var ansat i en kommunes socialcenter, hvor hun havde arbejdet i mere end 26 år. En dag, da rådhusbetjenten var på arbejde, dukkede en borger op efter centrets lukketid. Borgeren ville ind, men rådhusbetjenten sagde nej. Det gjorde borgeren så sur, at han spyttede på rådhusbetjenten, som straks spyttede igen. Det gjorde ikke borgeren mildere stemt, og episoden gentog sig nok en gang.

Ud over udvekslingen af spytklatter udvekslede rådhusbetjenten og borgeren også grimme ord. Rådhusbetjenten kaldte bl.a. borgeren for et ”møgsvin”, ligesom hun opfordrede borgeren til at ”komme over og få et par på hovedet”. Da kommunen hørte om episoden, overvejede man at afskedige rådhusbetjenten disciplinært, da man mente, at rådhusbetjentens opførsel var stærkt kritisabel.

Tjenstligt forhør
En kommune kan ikke uden videre afskedige en tjenestemand disciplinært. Normalt skal der først gennemføres et tjenstligt forhør, hvilket også blev gennemført i denne sag. Formålet med forhøret er bl.a., at kommunen – gennem forklaringer fra vidner og tjenestemanden selv – får et billede af, hvad der er sket.

Forhøret blev ledet af en forhørsleder (en dommer), som vurderede, at rådhusbetjenten havde udvist en ”helt uhensigtsmæssig, konfliktoptrappende og grov adfærd”. I lyset af rådhusbetjentens lange anciennitet og den noget specielle situation foreslog forhørslederen imidlertid, at kommunen undlod afskedigelse, men i stedet gav en advarsel og flyttede tjenestemanden til andet arbejde.

Kommunen konstaterede imidlertid, at forhøret havde bekræftet kommunens umiddelbare vurdering af, at rådhusbetjenten havde handlet stærkt kritisabelt, og på trods af forhørslederens forslag til sanktion afskedigede kommunen tjenestemanden disciplinært. Rådhusbetjenten var utilfreds med den beslutning og rejste derfor sagen ved Københavns Byret.

Afskedigelsen var i orden
Under sagen anførte rådhusbetjenten, at kommunen burde have lyttet til forhørslederens argumenter og undladt afskedigelse. Når nu kommunen så alligevel havde valgt at afskedige, mente rådhusbetjenten, at afskedigelsen burde konverteres til en såkaldt ”diskretionær afskedigelse”. Det ville nemlig indebære, at hun havde ret til pension allerede fra fratrædelsestidspunktet.

Københavns Byret frifandt imidlertid kommunen. Byretten var enig med forhørslederen i, at rådhusbetjenten havde udvist en ”helt uhensigtsmæssig, konfliktoptrappende og grov adfærd”: Da en af rådhusbetjentens vigtigste opgaver desuden var at agere konfliktnedtrappende i konfliktfyldte situationer, mente byretten ikke, at man kunne anfægte kommunens beslutning om at afskedige rådhusbetjenten disciplinært.

Norrbom Vinding bemærker

  • at sagen bekræfter, at en kommune ikke er bundet af en forhørsleders indstilling til sanktion, og
  • at sagen herudover bekræfter, at offentligt ansatte skal omgås borgerne med respekt.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet