Afsløring af fusion

Det var berettiget at bortvise en ejendomsmægler trainee, der i opsigelsesperioden kontaktede en konkurrent og løftede sløret for en forestående fusion.

NV Highres-6.jpg

I denne sag skulle Vestre Landsret vurdere, hvorvidt det var sagligt at afskedige og senere bortvise en ejendomsmæglertrainee for illoyal adfærd i opsigelsesperioden.

Sagen handlede om en ejendomsmæglertrainee, der blev afskediget, da han ville blive overflødig ved en forestående fusion. Ejendomsmæglertrainee’en havde efter afskedigelsen forladt arbejdspladsen uden tilladelse og taget kontakt til en konkurrerende ejendomsmægler for at få et nyt job. Her havde han informeret om baggrunden for sin afskedigelse og dermed informeret om fusionen, inden den var offentliggjort.

Hans arbejdsgiver følte sig derfor nødsaget til at rykke offentliggørelsen frem og udsendte hurtigt en pressemeddelelse, hvor fusionen blev offentliggjort. Trainee’en lavede efterfølgende et Facebook-opslag, som arbejdsgiveren ligeledes fandt illoyal.

På baggrund af disse begivenheder bortviste arbejdsgiveren trainee’en for illoyal adfærd og brud på tavshedspligten.

Ejendomsmæglertrainee’en lagde herefter sag an mod både den oprindelige virksomhed og det fusionerede selskab med krav om løn i opsigelsesperioden og godtgørelse for usaglig afskedigelse.

Trainee’en gjorde gældende, at opsigelsen alene var begrundet i fusionen og dermed ikke saglig. Han gjorde også gældende, at han havde været berettiget til at oplyse om årsagen til, at han var jobsøgende, og at hans adfærd ikke havde påført virksomheden tab eller skade.

Byretten fandt, at opsigelsen var usaglig, og tilkendte en godtgørelse svarende til 2 måneders løn. Byretten mente dog samtidig, at det havde været illoyalt at nævne fusionen, hvorfor bortvisningen havde været berettiget.

Intet krav på godtgørelse
Landsrettens flertal kom frem til, at ejendomsmæglertrainee’en i sit job dagligt havde håndteret fortrolige oplysninger og derfor burde have indset, at oplysningen om fusionen skulle holdes fortrolig. Det var derfor en grov misligholdelse at røbe fusionsplanerne, hvilket berettigede bortvisningen. Flertallet slog herefter fast, at hans eventuelle ret til godtgørelse for usaglig opsigelse som følge heraf var bortfaldet.

Virksomhederne blev på baggrund af afgørelsen fra landsrettens flertal frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen bekræfter gældende ret, hvorefter illoyal adfærd i opsigelsesperioden kan berettige en bortvisning, og
  • at afgørelsen desuden bekræfter, at der ikke vil være krav på godtgørelse efter funktionærlovens § 2 b, hvis en efterfølgende bortvisning findes berettiget.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet