25 år i klinikkens tjeneste

Det var ikke usagligt, at en tandklinik varslede en klinikassistent med over 25 års anciennitet ned i tid. Tandklinikken havde gjort sig tilstrækkelige overvejelser om alternative løsninger.

NV Highres-3.jpg

Efter praksis fra Afskedigelsesnævnet nyder medarbejdere på DA/LO-området med over 25 års anciennitet en særlig beskyttelse mod opsigelse på grund af arbejdsmangel. Uanset denne beskyttelse kan en arbejdsgiver varsle en medarbejder ned i tid, hvis det er sagligt begrundet. Det viser denne afgørelse fra Afskedigelsesnævnet.

Sagen handlede om en klinikassistent, der var ansat i en tandklinik. Efter en tandlæges afgang havde klinikken en stor overkapacitet af klinikassistenttimer, og det blev derfor besluttet, at klinikassistenternes arbejdstid skulle reduceres med 12 timer om ugen.  

Klinikkens syv assistenter afviste alle en kollektiv løsning, hvor nedsættelsen blev fordelt imellem dem. Ledelsen foretog derfor en vurdering af hver enkeltes kompetencer og arbejdsopgaver for bedst at kunne vurdere, hvilken klinikassistent der skulle varsles ned i tid.

Valget faldt på en klinikassistent med over 25 års anciennitet, som fik varslet sin ugentlige arbejdstid ned med 10 timer. Dette ville assistenten ikke acceptere og meddelte derfor, at hun betragtede sig som afskediget.

Hvem skulle vælges?
Sagen blev indbragt for Afskedigelsesnævnet, hvor klinikassistenten gjorde gældende, at klinikken ikke havde haft et sagligt grundlag for at varsle hende ned i tid. Derudover var hun af den opfattelse, at klinikken ikke havde iagttaget det særlige hensyn, der gælder ved afskedigelse af medarbejdere med over 25 års anciennitet.

Tandklinikken oplyste, at man på varslingstidspunktet var gået fra at være fem til fire tandlæger, og at der derfor var et behov for kapacitetstilpasninger. Valget af klinikassistenten blev begrundet med, at de øvrige assistenter enten var særligt beskyttet, varetog en række vigtige administrative opgaver eller blev anset som kulturbærere på klinikken.

Opmanden fandt, at tandklinikken havde været opmærksom på klinikassistentens lange anciennitet og den deraf følgende særlige ansættelsesbeskyttelse. Derudover fandt opmanden, at tandklinikkens overvejelser og undersøgelser havde været baseret på nødvendige driftsmæssige hensyn. Valget af, at det netop var klinikassistenten, som skulle varsles ned i tid, var derfor sagligt, og tandklinikken blev derfor frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen er et eksempel på, at selvom medarbejdere med over 25 års anciennitet er særligt beskyttet, er en arbejdsgiver ikke udelukket fra at opsige eller varsle disse medarbejdere ned i tid, hvis det er sagligt begrundet og baseret på nødvendige driftsmæssige hensyn.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet