23 år på taget

Det var ikke sagligt at opsige en sygemeldt skorstensfejer med 23 års anciennitet. Hensynet til virksomhedens drift kunne nemlig ikke begrunde opsigelsen.

Det kan være sagligt at opsige en sygemeldt medarbejder, hvis medarbejderens sygdom er til væsentlig gene for virksomhedens drift. Det var temaet i denne faglig voldgift.

Sagen handlede om en skorstensfejer, som havde været ansat i 23 år. I sommeren 2017 kom skorstensfejeren til skade med sit knæ under en fodboldkamp. Skaden var så alvorlig, at skorstensfejeren måtte sygemelde sig på ubestemt tid.

Under sygemeldingen forsøgte mesteren at få hjælp i skorstensfejermiljøet for at sikre, at virksomheden ikke kom bagud med sine opgaver. Ledige skorstensfejere hang imidlertid ikke på træerne, og mesteren derfor måtte love en fastansættelse til kandidat, som først kunne starte i begyndelsen af september 2017.

I september 2017 – mere end 3 måneder efter, at skorstensfejeren blev sygemeldt - blev skorstensfejeren opsagt grundet arbejdsmangel.

Ikke rimeligt
Skorstensfejeren mente, at opsigelsen var urimelig, og sagen endte i en faglig voldgift.

Mesteren gjorde under sagen gældende, at skorstensfejerens sygemelding var en væsentlig belastning for virksomhedens drift. Efter skorstensfejerbekendtgørelsen var virksomheden forpligtet til at gennemføre en række årlige tilsyn, og det kunne de – på grund af skorstensfejerens sygemelding – kun nå, hvis mesteren ansatte endnu en skorstensfejer.

Virksomheden havde dog ikke kapacitet til at være fire skorstensfejere, og mesteren mente, at det var den sygemeldte skorstensfejer, som bedst kunne undværes.

Opmanden fandt, at opsigelsen var urimelig. Opmanden lagde bl.a. vægt på, at mesteren ikke i tilstrækkelig grad havde godtgjort, at det ikke var muligt at skaffe vikarassistance, imens skorstensfejeren var sygemeldt, og at mesteren ikke i tilstrækkelig grad havde forsøgt at få en afklaring på skorstensfejerens forventede sygeperiode og fortsatte arbejdsevne inden for deres fag.

Når hensås til skorstensfejerens betydelige anciennitet, mente opmanden ikke, at hensynet til virksomhedens drift kunne begrunde en opsigelse.

Skorstensfejeren blev tilkendt en godtgørelse på 60.000 kr. svarende til ca. 2 måneders løn.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen illustrerer, at det kan komme arbejdsgiver til skade, hvis arbejdsgiver ikke sørger for at indhente information vedrørende sygdommens forventede varighed, og
  • at afgørelsen er et eksempel på, at en medarbejders lange anciennitet kan blive tillagt vægt, når det skal vurderes, om opsigelsen er rimelig.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet