‎120-dagesreglen og afvisning af deltidssygemelding

Det var uden betydning for optællingen af sygedage efter 120-dagesreglen, at en ‎tandlæge afviste en klinikassistents tilbud om at komme tilbage på deltid under ‎hendes sygemelding.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Funktionærloven gør det muligt at aftale, at medarbejderen kan opsiges med et ‎forkortet varsel på 1 måned, hvis medarbejderen har været sygemeldt i sammenlagt ‎‎120 dage inden for de seneste 12 måneder. Hvis medarbejderen er deltidssygemeldt, ‎er det som udgangspunkt kun den faktiske fraværstid, der medregnes i de 120 dage. ‎

Men hvad gælder, hvis arbejdsgiveren undlader at tage imod den sygemeldte ‎medarbejders tilbud om at genoptage arbejdet på deltid og dermed være ‎deltidssygemeldt i stedet for fuldtidssygemeldt? Det skulle Højesteret tage stilling til ‎i denne sag.‎

Sagen handlede om en klinikassistent, der var ansat på fuld tid hos en tandlæge. En ‎dag opstod der uenighed mellem klinikassistenten og den tandlæge, der ejede ‎klinikken. Det resulterede i, at klinikassistenten sygemeldte sig og gik hjem. ‎

Efter ca. 1½ måneds fuldtidssygemelding mødte klinikassistenten op hos tandlægen ‎og oplyste, at hun nu kunne starte delvist med 20 timer om ugen. Det afviste ‎tandlægen under henvisning til klinikkens drift, og hun blev derfor fortsat betragtet ‎som fuldtidssygemeldt. Et par måneder senere blev klinikassistenten raskmeldt, men ‎hun var kun tilbage på arbejde i lidt over en uge, før hun blev sygemeldt igen. ‎Derefter blev hun opsagt under henvisning til 120-dagesreglen.‎

‎120 dage?‎
Medarbejderen mente ikke, at hun på opsigelsestidspunktet havde været sygemeldt i ‎‎120 dage. Ifølge medarbejderen skulle hendes sygedage i den periode, hvor hun ‎havde tilbudt at genoptage arbejdet på deltid, nemlig kun medregnes delvist – som ‎om hun rent faktisk havde arbejdet 20 timer om ugen. Medarbejderen mente derfor, ‎at opsigelsen skulle være sket med sædvanligt varsel, da betingelserne for ‎anvendelsen af 120-dagesreglen ikke var opfyldt.‎

Ifølge tandlægen var det uden betydning for beregningen af de 120 sygedage, at ‎klinikassistenten havde tilbudt at arbejde 20 timer om ugen, indtil hun var rask nok til ‎at arbejde på fuld tid igen. Tandlægen mente sig nemlig ikke forpligtet til at tage ‎imod klinikassistentens tilbud om delvis genoptagelse af arbejdet.‎

Tilbuddet var uden betydning
Højesteret var på samme måde som både byretten og landsretten enig med ‎arbejdsgiveren, som blev frifundet. Højesteret anførte indledningsvis, at en ‎arbejdsgiver ikke er forpligtet til at acceptere, at en medarbejder – som på grund af ‎sygdom er delvist uarbejdsdygtig – arbejder på nedsat tid.‎

Højesteret anførte videre, at konsekvensen heraf også er, at en arbejdsgivers afslag ‎på en medarbejders tilbud om at arbejde på nedsat tid i en sygeperiode ikke ‎medfører, at de dage, hvor medarbejderen er fraværende med fuld løn, ikke kan ‎medregnes fuldt ud ved optællingen af de 120 sygedage. Tandlægens optælling af ‎de 120 sygedage var derfor korrekt, og klinikassistenten kunne lovligt opsiges med ‎det forkortede varsel.

Norrbom Vinding bemærker

  • at selv om en sygemeldt medarbejder, der er i stand til delvist at genoptage sit ‎arbejde, er forpligtet til at tilbyde arbejdsgiver dette, så er arbejdsgiveren ikke ‎tilsvarende forpligtet til at acceptere tilbuddet om en deltidssygemelding, og‎
  • at en arbejdsgivers beslutning om ikke at acceptere et tilbud fra medarbejderen om ‎delvis genoptagelse af arbejdet er uden betydning for optællingen af sygedage efter ‎‎120-dagesreglen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet