1 års passivitet, men stadig ingen frifindelse

En sag ved Arbejdsretten bortfaldt ikke som følge af passivitet, selvom 3F anlagde sagen mere end 1 år efter, at parterne senest havde drøftet sagen på et fællesmøde.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Det er mellem arbejdsmarkedets parter vedtaget, at parterne skal tilstræbe at behandle og videreføre uoverensstemmelser uden unødigt ophold. Hvis parterne ikke overholder dette princip, kan sagen efter omstændighederne bortfalde som følge af passivitet. Men hvor hurtigt skal sagen indbringes, hvis det skal undgås, at sagen bortfalder på grund af passivitet? Det skulle Arbejdsrettens retsformand tage stilling til under denne sag.

Sagen opstod som følge af, at 3F og Dansk Byggeri var uenige om, hvorvidt en virksomhed havde udøvet negativ forskelsbehandling af en medarbejder. På baggrund af denne uenighed blev der afholdt et fællesmøde mellem parterne i oktober 2017. På fællesmødet kunne der ikke opnås enighed, og der blev fastsat en frist på 8 uger for sagens videreførelse.

I februar 2018 blev der afholdt endnu et fællesmøde, men heller ikke på dette møde kunne der opnås enighed mellem 3F og Dansk Byggeri. 3F forbeholdt sig derfor retten til at videreføre sagen ved Arbejdsretten. Der var imidlertid ingen kontakt mellem parterne indtil marts 2019, hvor 3F anlagde sagen.

På baggrund af den forløbne tid mente Dansk Byggeri, at sagen skulle bortfalde på grund af passivitet. Det lange tidsforløb blev af 3F bl.a. begrundet med, at det i en periode ikke var muligt at komme i kontakt med medarbejderen, da medarbejderen var sygemeldt i omkring 2 måneder.

Inden for rimelig tid
Retsformanden fandt samlet, at der ikke var udvist en sådan passivitet fra 3F’s side, at sagen skulle bortfalde.

Retsformanden lagde i sin afgørelse vægt på, at Dansk Byggeri måtte have en forventning om, at 3F ville gå videre med sagen, da de havde forbeholdt sig retten hertil på fællesmødet. Da parterne ikke havde haft nogen kontakt i den mellemliggende periode, havde der ikke været noget, der kunne have givet Dansk Byggeri et indtryk af, at 3F ikke ville gå videre med sagen. Den forløbne tid var ikke i sig selv nok til at skabe en sådan forventning.

Retsformanden bemærkede dog samtidig, at det er af væsentlig betydning, at sagerne videreføres inden for rimelig tid, da dette er med til at sikre sagens beviser. Den forløbne tid ville således kunne få bevismæssig betydning ved afgørelsen af sagen og hermed for størrelsen af en eventuel bod.

Norrbom Vinding bemærker

  • at det i forhold til passivitet har betydning, om der har været tilkendegivelser eller andre hændelser, der har givet modparten en berettiget forventning om, at sagen ikke videreføres.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet