Ændringer i epidemiloven vedtaget

Folketinget har vedtaget ændringer i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme (epidemiloven). Ændringerne træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende, hvilket forventes at ske i løbet af i dag.

Norrbomvinding 10180

For arbejdsgivere er den vigtigste forandring den nye § 6, hvorefter Sundheds- og ældreministeren kan forbyde større forsamlinger, arrangementer, begivenheder mv.

Ifølge lovforslagets bemærkninger vil dette blive fulgt op af en bekendtgørelse, hvormed forsamlinger mv. med mere end 100 deltagere vil blive forbudt.

Spørgsmålet har været rejst, om det vil betyde, at der ikke kan være mere end 100 medarbejdere til stede på samme tid på en arbejdsplads. Det fremgår udtrykkeligt af bemærkningerne til lovforslaget, at dette ikke er hensigten. Der står:

”Reglerne om forbud vil ikke omfatte almindelig tilstedeværelse på en arbejdsplads, men vil dog kunne omfatte forsamlinger på en arbejdsplads, for eksempel fællesmøder.”

I øvrigt er det interessant, at der er sket en ændring i lovens § 27. Efter ændringen kan der ydes erstatning, hvis nogen lider tab som følge af ekspropriative indgreb iværksat i medfør af loven. Tidligere stod der intet i loven om, at indgreb skulle være af ekspropriativ karakter for at kunne udløse erstatning.

Norrbom Vinding vil følge op, også på de yderligere fire tiltag, der i går blev bebudet af regeringen, når der foreligger nyt om disse.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet