Ændring af aktieoptionsloven – mere aftalefrihed

Et forslag til ændring af aktieoptionsloven, der netop er sendt i høring, vil ophæve begrænsningerne i aftalefriheden i relation til medarbejderaktieordninger.

nvi_portraetter_done_052_web.jpg

Når medarbejdere som led i deres ansættelse får tildelt aktieoptioner og visse andre former for aktieløn, skal aktielønaftalen overholde kravene i aktieoptionsloven. Arbejdsgiveren skal først og fremmest give medarbejderen en række specifikke oplysninger om ordningens indhold, og disse oplysninger skal gives på dansk.

Derudover sætter loven minimumsgrænser for, hvad der kan aftales i forhold til medarbejderens rettigheder ved fratræden. Hvis medarbejderen selv siger op eller opsiges/bortvises berettiget på grund af misligholdelse, bortfalder de aktieoptioner, der ikke er udnyttet på fratrædelsestidspunktet. Hvis medarbejderen derimod bliver opsagt af arbejdsgiveren, uden at der er tale om misligholdelse, eller fratræder som følge af pensionering, bevarer medarbejderen retten til at udnytte aktieoptionerne på samme vilkår, som hvis medarbejderen fortsat var ansat.

Begrænsninger bortfalder
Det udkast til lovforslag, der nu er sendt i høring, indebærer i første række et fuldstændigt bortfald af begrænsningerne for, hvad der kan aftales i forhold til medarbejderens rettigheder ved fratræden. Arbejdsgiveren kan dermed fastsætte vilkår om, at uudnyttede aktieoptioner bortfalder, uanset baggrunden for ansættelsesforholdets ophør. Det er uafklaret, om det efter udkastet til lovforslaget skal være muligt at bestemme, at bortfald allerede sker på opsigelses- eller eventuelt fritstillingstidspunktet og ikke først på fratrædelsestidspunktet.

Tilbagekøb til markedspris
Som det andet element i udkastet foreslås det, at der kan fastsættes vilkår om, at arbejdsgiveren ved medarbejderens fratræden skal kunne tilbagekøbe aktier, som medarbejderen har erhvervet som led i en aktielønsordning. Det er dog et krav, at tilbagekøb skal ske til markedsværdien. Som følge af nogle lidt kryptiske bemærkninger i udkastets bemærkninger er det usikkert, hvordan den foreslåede bestemmelse skal forstås i forhold til aktier, der er undergivet omsættelighedsbegrænsninger, og aktier, for hvilke markedsværdien ikke kan fastsættes med sikkerhed, eksempelvis unoterede aktier.

Ifølge udkastet er lovændringen alene tiltænkt at have virkning for nye medarbejderaktieordninger. Eksisterende ordninger vil dermed fortsat skulle leve op til de nugældende regler.

Det endelige lovforslag forventes fremsat i efteråret med henblik på, at det kan træde i kraft den 1. januar 2019.

Norrbom Vinding bemærker

  • at udkastet til lovforslag om ændring af aktieoptionsloven lægger op til en meget markant udvidelse af aftalefriheden i forhold til medarbejderes rettigheder ved fratræden,
  • at de foreslåede ændringer særligt er bemærkelsesværdige, fordi medarbejdere vil kunne fratages retten til aktieoptioner i enhver fratrædelsessituation, og fordi forskellen mellem, hvad der gælder for kontant- og aktiebaserede incentiveordninger efter henholdsvis funktionærlovens § 17 a og aktieoptionsloven, dermed vil blive endnu større, end den er i dag, og
  • at det umiddelbart må forventes, at udkastet vil møde modstand fra lønmodtagerorganisationerne.

Norrbom Vinding følger lovforslagets videre behandling og vender tilbage med nyt.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet