Vi har både erfaringen og den juridiske viden. Vi rådgiver alle brancher inden for arbejds- og ansættelsesret

Vi rådgiver om alt inden for arbejds- og ansættelsesret og har erfaring med stort set alle brancher. Vi ved, hvad der er sædvanligt, og hvad der er best practice – og hele vejen rundt har vi ikke blot den juridiske viden, men også erfaringen. En række af de områder, vi fokuserer på, er beskrevet her på siden.

Ansættelsesret / Incentives

Kontrakter, opsigelser, vilkårsændringer, konkurrenceklausuler mv. Vi rådgiver inden for alle dele af den individuelle ansættelsesret. I tillæg hertil har vi særlig erfaring med at udarbejde og implementere nye kontraktmodeller, gennemføre kollektive afskedigelser eller kollektive vilkårsændringer.

Løn er i dag ofte sammensat af mange forskellige elementer. I konsekvens heraf er rådgivningsbehovet stigende – dels i forhold til fastlæggelse af de forskellige lønelementer, dels i skattemæssig sammenhæng.

Vi rådgiver om sammensætningen af individuelle lønpakker, alle former for personalegoder, fleksible lønpakker, bonusprogrammer og andre incitamentsordninger, herunder medarbejderaktier og medarbejderobligationsordninger, og i de senere år er whistleblowing blevet et af de helt store emner. Vi udarbejder persondatapolitikker, binding corporate rules, whistleblower-systemer mv.

For nylig har vi ...

 • Rådgivet i forbindelse med en række masseafskedigelsesprocesser og omstruktureringer
 • Medvirket til at etablere et globalt bonussystem for en stor koncern
 • Medvirket til at etablere en whistleblowerordning helt fra grunden hos en danskbaseret koncern
 • Arbejdet med at optimere aktielønsordningerne i flere børsnoterede selskaber
 • Bidraget til at revidere og opdatere ansættelseskontrakter og personalepolitikker i en række virksomheder

Diskrimination / forskelsbehandling

Diskrimination er det arbejdsområde, som vokser mest i disse år.

Diskrimination og forskelsbehandling er områder, som i dag fylder i enhver organisation – privat som offentlig. Særligt den EU-retlige regulering af området og etableringen af Ligebehandlingsnævnet har ført til, at området er blevet et af de mest travle i Norrbom Vinding.

Vi hjælper med udformningen af politikker, træning af ledere og tilrettelæggelse af ansættelses- og afskedigelsesprocedurer med henblik på at minimere risikoen for, at sagerne opstår. Og vi bistår i konkrete sager, når der rejses krav over for virksomheder og myndigheder med påstand om, at der er sket overtrædelse af reglerne.

Retssager om diskrimination og forskelsbehandling er i dag de sager på det ansættelsesretlige område, hvor der rejses de største økonomiske krav over for virksomheder og myndigheder, og samtidig er retssagerne blandt de mere komplicerede som følge af, at der skal trækkes på både dansk og EU-retlig regulering og retspraksis.

Vi råder over de mest erfarne procedører, og vi fører stort set ugentligt sager for virksomheder og myndigheder, hvor der hævdes diskrimination eller forskelsbehandling

For nylig har vi ...

 • Repræsenteret arbejdsgiver i den netop ved EU-Domstolen gennemførte ”fedmesag”, der vil tage principiel stilling til, om en medarbejder kan påberåbe sig en særlig EU-retlig beskyttelse i ansættelsen på grund fedme
 • Ført og vundet sag i Højesteret om, hvorvidt de særlige regler i forskelsbehandlingsloven om aflønning af unge under 18 år er i strid med EU-retten
 • Ført det særlige prøvesagskompleks ved Østre Landsret og siden ved Højesteret om konsekvenserne af EU-Domstolens dom om funktionærlovens regel om fratrædelsesgodtgørelse
 • Ført og vundet principiel sag ved Vestre Landsret om udstrækningen af beskyttelsen af medarbejdere med handicappede børn
 • Rådgivet i forbindelse med retssager om sondringen mellem sygdom og handicap
 • Ydet rådgivning om beskyttelsen af gravide og barslende medarbejdere samt medarbejdere i fertilitetsbehandling i forbindelse med gennemførelsen af større afskedigelsesrunder

Kollektiv arbejdsret

Overenskomster og kollektiv arbejdsret er særkendet ved den danske arbejdsmarkedsmodel.

Det danske arbejdsmarked er i udpræget grad reguleret ved kollektive overenskomster

Vi har årelang erfaring med at forhandle kollektive overenskomster eller rådgive virksomheder og offentlige organisationer i forhandlingsforløb.

Vi er der, når der skal findes kreative løsninger, og vi er der også, når virksomheder og myndigheder bliver mødt med strejkevarsler eller selv skal varsle konflikt.

Når forhandlingsforløbet ender i Forligsinstitutionen, har vi erfaring med at forhandle i timer eller døgn i Forligsinstitutionen, og i de situationer, hvor det er mere naturligt, at advokaten ikke ”sidder med ved bordet”, deltager vi som rådgivere og sparringspartnere i ”baglokalet”.

Når overenskomst er indgået, rådgiver vi om fortolkningen af overenskomsten. Ved uenigheder og arbejdsnedlæggelser repræsenterer vi virksomheder og myndigheder i de forskellige arbejdsretlige fora: faglig voldgift, Arbejdsretten og Den Kommunale Tjenestemandsret.

For nylig har vi ...

 • Rådgivet om overenskomstforhold til en lang række myndigheder og virksomheder inden for blandt andet medicinalbranchen, luftfartsindustrien, energisektoren mv.
 • Ført og vundet et stort antal sager om overenskomstfortolkning i faglig voldgift for arbejdsgiverforeninger, virksomheder samt offentlige myndigheder
 • Gennemført og vundet mange forskelligartede sager i Arbejdsretten for såvel private virksomheder som for en stor arbejdsgiverorganisation og landets kommuner blandt andet i anledning af lærerkonflikten i 2013

Offentlig arbejdsret

Samspillet mellem arbejdsret, offentlig ret og politisk forståelse er forudsætningen for at begå sig på dette område.

Norrbom Vinding er advokater for store dele af den offentlige sektor.

Arbejds- og ansættelsesret for offentlige myndigheder eller virksomheder, som er helt eller delvist offentligt ejet, er en særlig disciplin, som kræver kendskab til og respekt for de særlige regelsæt, som dækker offentlige myndigheder, men i lige så høj grad forståelse og respekt for offentlig kultur, og for at myndigheder og offentligt ejede virksomheder har en særlig samfundsmæssig opgave og enten ledes eller kontrolleres politisk.

Vi har erfaring med enhver form for rådgivning til offentlige myndigheder inden for vores felt og udformer jævnligt responsa til myndigheder, gennemfører undersøgelser – og går ikke mindst i retten.

For nylig har vi ...

 • Repræsenteret KL og landets kommuner i det særlige prøvesagskompleks ved først Østre Landsret og siden Højesteret om konsekvenserne af EU-Domstolens dom om funktionærlovens regel om fratrædelsesgodtgørelse
 • Rådgivet og repræsenteret landets kommuner og en stor arbejdsgiverorganisation i de sager, der skulle føres ved Arbejdsretten og de ordinære domstole i kølvandet på konflikten på lærerområdet i 2013
 • Ført og vundet en række sager om tjenestemandsforhold og hævdet diskrimination og forskelsbehandling – på det regionale område
 • Ført og vundet voldgiftssag om berettigelsen af afskedigelsen af en kommunaldirektør
 • Ført og vundet sag i Højesteret om muligheden for at pålægge medarbejdere ansat på tjenestemandsvilkår at blive udlånt til en privat transportvirksomhed
 • Rådgivet en række myndigheder om persondataretlige forhold

Internationalt

Vi har 1.300 ambassadører og partnere verden over.

Arbejds- og ansættelsesret er en meget national juridisk disciplin – og så meget desto mere er det vigtigt at have sit netværk i orden.

Norrbom Vinding er medlem af Ius Laboris, som er en alliance af advokatfirmaer, der har arbejds- og ansættelsesret som spidskompetence. Alliancen er repræsenteret i 125 byer fordelt på 44 lande og de fleste steder med advokater, der regnes som de bedste inden for feltet.

Vi er i stand til at yde ekspertrådgivning fra stort set alle lande og kan inden for 24 timer etablere et ekspertteam over landegrænser til internationale opgaver.

Vi har erfaring med blandt andet udvikling og implementering af ansættelsesvilkår og vederlagsstrukturer på tværs af landegrænser samt bistand til virksomheder, som ønsker at etablere sig i et givent land, over til løbende rådgivning til internationale koncerner.

 

Norrbom Vinding har tillige stærke samarbejdsrelationer til en lang række andre advokatvirksomheder verden over. De stærke relationer er opbygget igennem mange års samarbejde omkring løsning af rådgivningsopgaver på tværs af landegrænser samt igennem vores mere end 20 års aktiv deltagelse i HR-sektionen i The International Bar Association (IBA). Senest har vi været medinitiativtagere til etableringen af The Global Employment Institute (GEI)

 

For nylig har vi ...

 • Bistået international virksomhed med omfattende afskedigelser, omstruktureringer og outsourcing mv. i flere lande
 • Rådgivet om nyt globalt bonussystem for international koncern
 • Ydet rådgivning til en række udenlandske selskaber om implementering af whistleblowersystemer i Danmark
 • Rådgivet udenlandske selskaber om etablering af bonus- og incentivessystemer på tværs af landegrænse

 

Persondata

Persondata er et stadigt større rådgivningsområde

Efterspørgslen på rådgivning inden for persondataretten er vokset eksplosivt de senere år – og også ‎inden for dette område er vi højt specialiserede. ‎

Vi rådgiver om alle områder inden for persondataretten, herunder med særligt fokus på HR-området. Dette indebærer rådgivning om overførsel af personoplysninger i koncernforhold og i forbindelse med outsourcing, internationale dataoverførsler og Binding Corporate Rules (BCR).

Herudover rådgiver vi om etablering og drift af whistleblowersystemer, persondatapolitikker samt de særlige forhold ved sociale medier. Muligheder for overvågning og kontrol af medarbejdere, håndtering af oplysningspligt og indsigtsbegæringer er tillige områder, vi rådgiver om, ligesom vi bistår ved anmeldelser, klagesager eller inspektioner fra Datatilsynet. Vores rådgivning relaterer sig til både private virksomheder og offentlige myndigheder.

For nylig har vi ...

 • Rådgivet om etablering og administration af et globalt whistleblowersystem for et multinationalt selskab i en række forskellige jurisdiktioner
 • Udarbejdet persondatapolitikker med fokus på de særlige udfordringer, som gælder for HR
 • Ydet rådgivning om udveksling af medarbejderoplysninger mv. i en offentlig myndighed
 • Vurderet spørgsmål om udlevering af data i medico-industrien
 • Bidraget til kortlægning af dataflow i en stor virksomhed, herunder med henblik på generel compliance i relation til persondatareguleringen
 • Rådgivet om videregivelse af personoplysninger i koncernforhold, herunder til tredjelande
 • Gennemført omfattende kursusvirksomhed målrettet HR-medarbejdere

Retssager / undersøgelser

At føre retssager og gennemføre undersøgelser er et speciale i sig selv, og når retssager og undersøgelser vedrører medarbejderforhold, råder vi over unikke kompetencer.

Norrbom Vinding er uden sammenligning det advokatfirma i Danmark, som oftest repræsenterer virksomheder og offentlige myndigheder i landets retssale inden for arbejds- og ansættelsesretten. Vi er flere gange om ugen repræsenteret ved enten de civile domsstole, Arbejdsretten, tjenestemandsretterne, faglig voldgift, afskedigelsesnævn mv. 

Tilsvarende gennemfører vi ofte undersøgelsesopgaver i form af såvel uvildige advokatundersøgelser som almindelige advokatundersøgelser.

 

 

For nylig har vi ...

 • Ført og vundet principiel sag ved Højesteret om, hvorvidt de særlige regler i forskelsbehandlingsloven om aflønning af unge under 18 år er i strid med EU-retten
 • Ført og vundet sag ved Højesteret om pensionsforhold – særligt om forståelsen og fortolkningen af den aftalemæssige regulering af pensionsforhold for kommunale medarbejdere
 • Ført en række sager ved Ligebehandlingsnævnet og domstolene om ophør af piloters ansættelsesforhold som følge af aldersgrænser
 • Repræsenteret KL og landets kommuner i det særlige prøvesagskompleks ved først Østre Landsret og siden Højesteret om konsekvenserne af EU-Domstolens dom om funktionærlovens regel om fratrædelsesgodtgørelse
 • Gennemført eller fungeret som voldgiftsdommer i en række voldgiftssager om direktørforhold
 • Ført voldgiftssag om overenskomstbaserede ophavsrettigheder

Skat / Social sikring / Pension

Arbejds- og ansættelsesretlige forhold kan ofte ikke alene vurderes ud fra en arbejds- og ansættelsesretlig synsvinkel.

Det er i et stort og stigende omfang nødvendigt også at forholde sig til de mange og komplicerede skatte- og socialsikringsretlige problemstillinger, der knytter sig hertil.

For at kunne håndtere og løse en given problemstilling på den mest optimale måde er det ofte vigtigt, at der foretages en kombineret vurdering af såvel de arbejds- og ansættelsesretlige som de skatte- og socialsikringsretlige aspekter i stedet for at foretage separate vurderinger af de forskellige juridiske aspekter.

I forhold til skat rådgiver vi blandt andet om personalegoder, aktieløn og anden incitamentsløn samt skat i forbindelse med ind- og udstationering og indstationering, og vi fører sager ved Landsskatteretten og domstolene.

Med hensyn til social sikring rådgiver vi blandt andet om de mange forhold, der har betydning for, om en medarbejder er omfattet af dansk eller udenlandsk social sikring, og om den kontraktuelle regulering, der kan være nødvendig for, at en arbejdsgiver ikke påføres store udgifter til social sikring i udlandet.

 

I tilknytning til arbejds- og ansættelsesretlig bistand rådgiver vi om alle de skatteretlige problemstillinger

I forhold til pension – og i takt med udviklingen af arbejdsmarkedspensionsordningerne, udviklingen af firmapensionsordninger og ikke mindst den øgede fokus på pensionstilsagn generelt – er behovet for en indsats fra vores side øget, og antallet af ikke blot rådgivningsopgaver, men også retssager herom er blevet flere.

Vi rådgiver om pensionskassespørgsmål, afdækningsspørgsmål, fortolkning af pensionstilsagn og pensionsordninger, herunder arbejdsmarkedspensionsordninger. Endvidere bistår vi ved pensionsovervejelser i fratrædelsessituationer, ved ud- og indstationering samt i ændringssituationer – og ikke mindst i skattemæssige forhold relateret til pensionsspørgsmål.

For nylig har vi ...

 • Repræsenteret en skandinavisk koncern under proces for skattemyndighederne om den skattemæssige kvalifikation af godtgørelsesbeløb ydet efter forskelsbehandlingslovens regler
 • Rådgivet en virksomhed inden for offshore-branchen om social sikring i forhold til medarbejdere, der arbejder på forskellige EU-landes kontinentalsokler
 • Rådgivet en luftfartsvirksomhed i forhold til en række problemstillinger om social sikring for medarbejdere med bopæl i Danmark eller udlandet, herunder blandt andet i sager med krav om betaling af arbejdsgiverbidrag til svensk social sikring
 • Rådgivet om den skattemæssige håndtering af særlige personalegoder, aktieløn og incitamentsløn til blandt andet finansielle virksomheder og offentlige myndigheder
 • Ført og vundet sag ved Højesteret om pensionskassers mulighed for at nægte optagelse af medarbejdere under en arbejdsmarkedspensionsordning under henvisning til for sen indbetaling af bidrag
 • Ydet rådgivning om afdelingsforhold, dvs. fortolkningen af kollektive overenskomster, der regulerer pensionsforhold
 • Vurderet forhold mellem pensionsbestemmelser og forskelsbehandlingslovens regelsæt