18. maj 2017

Den syge farmaceut

Ligebehandlingsnævnet vurderede, at hverken prognosen eller oplysningerne om det ‎hidtidige sygefravær pegede på, at en opsagt farmaceut led af et handicap.

En arbejdsgiver må ikke udsætte en medarbejder, der lider af et handicap, for ulovlig ‎forskelsbehandling. Det er medarbejderen, der skal godtgøre, at der på ‎opsigelsestidspunktet foreligger en tilstand, som er omfattet af ‎forskelsbehandlingslovens handicapbegreb. I denne sag skulle Ligebehandlingsnævnet ‎tage stilling til, om en farmaceuts tilstand var omfattet af forskelsbehandlingslovens ‎handicapbegreb. ‎

Sagen handlede om en farmaceut, der i august 2015 blev opsagt fra sin stilling på et ‎apotek efter at have været sygemeldt i ca. 6 måneder. I april 2013 var farmaceuten ‎blevet snittet i hånden under et røveri på apoteket. Efterfølgende blev farmaceuten ‎henvist til en psykolog, hvor han var i konsultation i ca. 3 måneder, og i løbet af vinteren ‎‎2014 gik han i behandling hos en psykoterapeut. I februar 2015 sygemeldte ‎farmaceuten sig og blev henvist til Arbejdsmedicinsk Klinik, hvor han blev undersøgt af ‎en psykolog, der vurderede, at han led af belastningssymptomer som følge af en ‎kombination af generelle belastninger på jobbet og en reaktion på røveriet i 2013. ‎

Farmaceuten var sygemeldt på fuld tid, og i august 2015 vurderede en psykoterapeut, at ‎farmaceuten delvist kunne genoptage sit arbejde i fx 3 dage om ugen a 2-3 timer og ‎herefter langsomt kunne trappe arbejdstiden op. Da farmaceuten under et møde i ‎august oplyste over for apoteket, at han kun langsomt kunne genoptage arbejdet, ‎vurderede apoteket, at det var nødvendigt at opsige ham af hensyn til den driftsmæssige ‎situation. I september 2015 indhentede farmaceutens kommune en helbredsattest, ‎hvoraf det fremgik, at farmaceuten forventedes at være tilbage på arbejdsmarkedet på ‎ordinære vilkår inden for 1-1½ år. Farmaceuten klagede til Ligebehandlingsnævnet, idet ‎han mente, at opsigelsen var udtryk for ulovlig forskelsbehandling.  ‎

En tilstand omfattet af handicapbegrebet?‎
For Ligebehandlingsnævnet gjorde farmaceuten gældende, at hans tilstand udgjorde et ‎handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, og at apoteket havde forskelsbehandlet ‎ham, fordi man ikke havde forsøgt at iværksætte hensigtsmæssige foranstaltninger.    ‎

Ligebehandlingsnævnet bemærkede, at farmaceuten indtil sygemeldingen i ca. 1½ år ‎havde haft et sygefravær langt under gennemsnittet, og at han i løbet af de sidste 13 ‎måneder op til sygemeldingen alene havde haft 1 sygedag. Sammenholdt med ‎oplysningen om prognosen, hvorefter farmaceuten forventedes at kunne vende tilbage til ‎arbejdsmarkedet på ordinære vilkår inden for 1-1½ år, vurderede ‎Ligebehandlingsnævnet, at der ikke forelå et handicap i forskelsbehandlingslovens ‎forstand. Farmaceuten fik derfor ikke medhold i sin klage.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen illustrerer, at oplysninger om det hidtidige sygeforløb, herunder antallet af ‎sygedage i perioden forud for opsigelsen, kan inddrages i vurderingen af, om en tilstand ‎er omfattet af forskelsbehandlingslovens handicapbegreb, og ‎
  • at det forhold, at en deltidssygemeldt medarbejder vurderes at ville kunne vende tilbage ‎på arbejdsmarkedet på sædvanlige vilkår inden for 1-1½ år, som udgangspunkt vil ‎indebære, at medarbejderens funktionsbegrænsning ikke vil udgøre et handicap.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Skrevet af

Kategori

Diskrimination/forskelsbehandlingsloven