12. jul 2017

Bortvisningen, der ikke kunne bevises

Når en medarbejder bortvises, er det vigtigt, at den bebrejdelsesværdige adfærd kan ‎bevises. Det illustrerer denne afgørelse fra Vestre Landsret.‎

Hvis en medarbejder groft misligholder sit ansættelsesforhold, er det berettiget at ‎bortvise medarbejderen. I denne sag skulle Vestre Landsret tage stilling til, om en ‎sælger groft havde misligholdt sit ansættelsesforhold ved – som påstået af ‎arbejdsgiveren – at være udeblevet fra arbejde, købt ting til sig selv gennem ‎arbejdsgiveren og ved ikke at deltage i en tjenstlig samtale.‎

Sagen handlede om en sælger, hvis arbejde bestod i at besøge potentielle og allerede ‎eksisterende kunder. Sælgeren havde været ansat i 4 år, da han opsagde sin stilling, ‎fordi han havde fået ny chef og samarbejdet ikke rigtigt fungerede. Efter at sælgeren ‎havde opsagt sit job, blev han med få dages varsel indkaldt til en samtale med chefen. ‎

Sælgeren havde dog ikke mulighed for at deltage i samtalen den pågældende dag og ‎forsøgte forgæves at få mødet rykket. Efter at mødet skulle have været afholdt, modtog ‎sælgeren et brev fra chefen, hvoraf det fremgik, at han var blevet bortvist, fordi han var ‎udeblevet både fra mødet samme dag og fra arbejde et par dage tidligere og endvidere ‎havde købt et anhængertræk til sig selv gennem virksomheden.‎

Sælgeren mente ikke, at bortvisningen var berettiget, idet han afviste, at han var ‎udeblevet fra arbejde, og fordi han mente, at det var normalt, at de ansatte købte ting til ‎sig selv privat gennem virksomheden for at opnå rabat, men at man i øvrigt betalte for ‎tingene. Sælgeren lagde derfor sag an mod virksomheden.‎

Bortvisning ikke berettiget ‎
Under sagen forklarede chefen, at hun aldrig havde hørt om, at medarbejderne købte ‎ting igennem virksomheden, og at det skulle være okay. Hun forklarede endvidere, at ‎der var installeret GPS i sælgernes biler, og at hun på denne måde kunne se, at ‎sælgeren en dag ikke havde besøgt kunderne.‎

Sælgeren forklarede derimod, at det var helt normalt, at medarbejderne købte ting til sig ‎selv gennem virksomheden, og at han havde til hensigt at betale for dem. Desuden ‎havde hans GPS tidligere været i stykker, og at den nok var gået i stykker igen, fordi ‎han havde været på arbejde den pågældende dag. Det kunne desuden ses af ‎virksomhedens IT-system, at han havde placeret ordrer for to kunder den pågældende ‎dag. ‎

På baggrund af de relevante konkrete omstændigheder fandt Vestre Landsret, at de tre ‎forhold ikke udgjorde en væsentlig misligholdelse, hvorfor bortvisningen ikke var ‎berettiget. Retten begrundede blandt andet resultatet med, at udeblivelsen fra samtalen ‎med chefen ikke var grov misligholdelse, da sælgeren havde fortalt chefen, at han ikke ‎kunne deltage, og da han havde foreslået andre tidspunkter.‎

I forhold til udeblivelsen fra arbejde fandt retten, at der ikke var tilstrækkelig med beviser ‎til at fastslå, at sælgeren var udeblevet fra arbejde. Tværtimod viste virksomhedens IT-‎system, at der var placeret ordrer den pågældende dag. Slutteligt vurderede retten, at ‎sælgeren heller ikke havde misligholdt sit ansættelsesforhold ved at købe ting til sig ‎selv privat gennem virksomheden, herunder fordi formålet alene havde været at opnå ‎rabat.‎

Sælgeren blev derfor tilkendt erstatning for løn i sit opsigelsesvarsel.‎

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen er konkret begrundet og må ses i lyset af Vestre Landsrets bevisvurdering, ‎og
  • at afgørelsen ikke ændrer ved, at udeblivelse fra tjeneste eller indkøb af private effekter ‎på virksomhedens regning udgør væsentlig misligholdelse.‎

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Skrevet af

Kategori

Afskedigelse/bortvisning